aw-omega-1000tp-policy

รับฟรี! ประกันชีวิตจากเอไอเอ ถึง 31 มี.ค. 66

รับ 10,000 บาท เมื่อเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

ประกันชีวิตกลุ่มจาก เอไอเอ ​

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครอง และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม​
  1. ความคุ้มครอง : ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยอายุแรกเข้าสูงสุดไม่เกิน 54 ปี​
  3. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ The Asian Parent (ประเทศไทย) และลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น​
  4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองประกันชีวิต ทันที โดยความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไป เวลา 00.01 น. ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น.​
  5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์เท่านั้น (รวมทุกช่องทาง) ซึ่งรวมถึงทุกแคมเปญของประกันชีวิตกลุ่มฟรี​​
  6. เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุของการเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของเอไอเอแล้ว​
  7. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้ว ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้เอไอเอ ทราบภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยสามารถเข้าไปที่ www.aia.co.th เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม เอกสารประกอบอื่นๆ และที่อยู่ในการส่งข้อเรียกร้องสินไหม​
  8. สำหรับประกันชีวิตกลุ่ม เอไอเอจะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่สมาชิกแต่ละรายเริ่มมีผลคุ้มครองและกรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา​
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิประโยชน์​
  1. เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
  2. สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​

หมายเหตุ​

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยและปฏิเสธในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย​
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย​