เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ (ไม่มีเงินปันผล)

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
icon health

AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR)

ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันเบาๆ กำหนดเป้าหมายการออมระยะพอดีๆ ช่วยให้บริหารการเงินอย่างคุ้มค่า พร้อมรับความคุ้มครองตลอดระยะเวลากรมธรรม์ เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้อุ่นใจ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

25 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี

 

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

• ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ

• จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) กรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วนของการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา บริษัทจะจ่าย

• เงินจ่ายคืนรายงวด** บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวด 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-24 รวม 23 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 121% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 144% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันภัยขณะมีชีวิตอยู่

• เงินครบกำหนดสัญญา จะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง

• ร้อยละ 121 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ

• จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) กรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วนของการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของเอาประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) (สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อรายชีวิต)

 

+ การประกันแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร

การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดสัญญา

+ เบี้ยประกันภัย คืออะไร

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

 

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

•ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

• *เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

• **ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/about-aia/announcement.html