ลงทะเบียนรับข้อมูลประกัน AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
icon health

AIA 20PAY LIFE (NON PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง (ไม่มีเงินปันผล)

จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 100,000 บาท หากจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน – 70 ปี

 

• กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินเมื่อครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

• การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

• *เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด