ซื้อประกันโรคร้ายแรงวันนี้... ได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มจากเอไอเอ

“อุ่นใจเรื่องโรคร้ายแรง และยังสุขใจได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วย”

#ประกันโรคร้ายแรง
#คุ้มครองให้ดีต้องมี 3 ล้าน 👌
📆 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67

หมายเหตุ : สำหรับส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรก กรมธรรม์จะต้องอนุมัติภายในวันที่ 31 ก.ค. 67

และสำหรับกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ กรมธรรม์จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

++โปรโมชัน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม++

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

1.ใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่มีวันที่สมัครและวันนำส่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 และมีการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปีเต็มจำนวน และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2.สร้างเอกสารเสนอขายรายบุคคล (BI) และนำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน iPoS+ Version 47.5 ขึ้นไป

3.รับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น

4.ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรกเท่านั้น

5.ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกก่อนหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าจากโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ใบคำขอฯ ได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ บริษัทจะคำนวณผลประโยชน์ตัวแทนตามปกติ

6.ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์และส่วนลดต่อรายชีวิต

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะช่องทางตัวแทน รวมถึงช่องทางการขายประกันชีวิตสำหรับพนักงานในองค์กร (Worksite Marketing) และสำหรับสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข. รวมทั้งครอบครัวของสมาชิกและพนักงาน กบข.

8.สามารถแนบ สัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังกลุ่มโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมโครงการฯ กับแบบประกันภัยหลักอื่นๆ ได้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) และแบบประกันภัยทุกแบบที่ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น แบบบำนาญ มั่นคง, แบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เป็นต้น)

9.สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกโครงการฯ ได้ แต่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกเฉพาะ สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังกลุ่มโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น

10.ใช้กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยธุรกิจใหม่ (Normal Underwriting) ในการอนุมัติวงเงินสูงสุดของแบบประกันภัยหลัก และวงเงินของกลุ่มโรคร้ายแรงโดยจะพิจารณาจากรายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ส่งเอกสารการเงินเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา หรืออาจมีการปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัท

11.กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ต้องนำส่งข้อโต้แย้งให้บริษัทพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อโต้แย้ง หรือพิจารณาการอุทธรณ์

12.กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 

หมายเหตุ:

- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลัง ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรก ซึ่งระบุจำนวนส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกของความคุ้มครองโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังที่เข้าร่วมโครงการฯ และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับเล่มกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้รับ

- กรณีมีหลายโครงการฯ อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการฯ เดียวเท่านั้น 

1.ลูกค้าลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ และซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงที่ร่วมโครงการฯ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป และมีเบี้ยประกันภัยปีแรกรวม 25,000 บาทขึ้นไป (กรมธรรม์ใหม่) โดยคำนวณยอดเบี้ยประกันภัย ก่อนหักส่วนลดจากส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกและส่วนลดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

2.กรณีลูกค้าปัจจุบันที่ถือแบบประกันโรคร้ายแรงอยู่แล้วและความคุ้มครองมีผลบังคับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นอย่างน้อย สามารถซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเพื่อ Top Up ความคุ้มครองให้จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมครบ 3,000,000 บาทได้ หรือหากลูกค้ามีประกันโรคร้ายแรงที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมครบ 3,000,000 บาท หรือมากกว่าอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงเพิ่มอีก ทั้งนี้ ลูกค้าต้องซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการและมีเบี้ยประกันภัยปีแรกรวม 25,000 บาทขึ้นไป ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1 : ปัจจุบันลูกค้ามีความคุ้มครองโรคร้ายแรงอยู่แล้ว 2,500,000 บาท ลูกค้าสามารถใช้สิทธิซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงเพิ่ม โดยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ซื้อเพิ่มจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยอย่างน้อย 500,000 บาทได้ เพื่อให้จำนวนเงินเอาประกันภัยโรคร้ายแรง (ที่มีอยู่แล้ว+ที่ซื้อเพิ่ม) รวมครบอย่างน้อย 3,000,000 บาท และลูกค้าต้องซื้อกรมธรรม์/สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังใหม่ที่ร่วมรายการและมีเบี้ยประกันภัยปีแรกรวม 25,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขในข้อที่ 1

ตัวอย่างที่ 2 : ปัจจุบันลูกค้ามีความคุ้มครองโรคร้ายแรงครบ 3,000,000 บาท หรือมากกว่าอยู่แล้ว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงเพิ่มอีกเพื่อให้ได้รับสิทธิ แต่ลูกค้าต้องซื้อกรมธรรม์ใหม่/สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังที่ร่วมรายการและมีเบี้ยประกันภัยปีแรกรวม 25,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขในข้อที่ 1

1.การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของแบบประกันโรคร้ายแรง จะนับที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เช่น ลูกค้าซื้อแบบประกัน AIA CI SuperCare และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 200,000 บาท ดังนั้นจะใช้ 200,000 บาท เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของประกันโรคร้ายแรง ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 โดยไม่แยกเป็นคุ้มครองโรคร้ายแรง ระดับต้นถึงระดับปานกลาง หรือระดับรุนแรง

2.นำส่งกรมธรรม์ใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567  และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม)

3.เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น

4.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยจะตรวจสอบจากชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตรงกับชื่อและนามสกุลผู้เอาประกันในกรมธรรม์ที่ซื้อ

5.บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับของขวัญ ยังที่อยู่ตามกรมธรรม์เล่มล่าสุด

6.สงวนสิทธิ์ในการมอบของขวัญโครงการมูลค่าสูงสุดจากโครงการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด จำนวน 1 ชิ้น ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

7.บริษัทจะจัดส่ง กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการคุ้มครองให้ดีต้องมี 3 ล้าน ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด

8.รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของขวัญ กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

9.การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards ​

เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท​​
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​​

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​​​