เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท ก็ความคุ้มครองได้สูง 1,000,000

AIA CI Plus

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
icon health

AIA CI Plus | ประกันโรคร้ายแรง

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท ก็ความคุ้มครองได้สูง 1,000,000

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI PLUS​

โรคร้ายแรงตามคำนิยาม AIA CI Plus หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา​

 • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก​

 • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต​

 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ​

 • กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย​

 • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ​

 • กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 16 ปี)​
   

ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​

ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น​
 

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ทั้งอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง​
 

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี​

ข้อยกเว้น โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้​

1. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 16 ปี ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย​

2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)​

คุณสมบัติ​

เงื่อนไขการรับประกันภัย​

 • ชาย/หญิง อายุ 15 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี​

 • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ​

 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น​
   

ข้อยกเว้น​

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus​

1. สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม​
2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้​
3. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น​
4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม​
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้​

หมายเหตุ : คุ้มครองทันที สำหรับการเสียชีวิต

 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)​

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด​

 • สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี  ซึ่งอาจต่ออายุได้ ​

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยความเห็นชอบของนายทะเบียน​

 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา​

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​

 • เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด​