health saver mordee

ลงทะเบียนสนใจประกัน​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
icon health

AIA Health Saver | ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

​ จุดเด่นของ เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์

AIA HSV Benefit

หมายเหตุ

1. ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 3 – 6 และ 12 ต้องไม่เกินวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง/ รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 9 – 11 ต้องไม่เกินวงเงินต่อรอบปีกรมธรรม์

2. ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก สำหรับ (1) ผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 2 และผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 3 - 6 และ 12 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลประโยชน์ในหมวดย่อยที่ 2.4 (2) ผลประโยชน์สูงสุดในหมวดที่ 9 - 11 ต่อรอบปีกรมธรรม์

3. โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

4. คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี 6,900 บาท สำหรับเพศชายอายุ 21-25 ปี แผนความคุ้มครอง 200,000 บาท

5. เฉพาะแผนความคุ้มครอง 400,000 บาท คุ้มครอง 1,000 บาท/ครั้ง และแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท คุ้มครอง 1,500 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee)​

 • ลูกค้าทรูที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) มูลค่า 1,000 บาท ฟรี ผ่านทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน​ ภายใน 20 วันหลังจากลงทะเบียน

 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับค่าบริการพบแพทย์ออนไลน์ ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยจำกัดสิทธิการใช้ จำนวน 1 ครั้งต่อโค้ดต่อ 1 ผู้ใช้งาน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตนเอง​

 • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 11 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566​

 • โค้ดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566​

 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น ๆ ได้​

 • บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ​

 • การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ​

 • บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล​

 • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสนับสนุนจากทรูดิจิทัลรวมถึงเอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น​

 • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้​

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ​

คำถามพบบ่อย

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับ

 1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย