สนใจประกัน

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

¹ ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1-13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละหมวด 2 ค่าห้องฯ และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

icon health

AIA Health Happy-UDR | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ให้คุณเริ่มต้นวางแผนชีวิตอย่างมั่นคง พร้อมเปลี่ยนทุกความกังวล ให้เป็นความแฮปปี้ อยู่ดี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ 15 วัน - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 84 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ป่วยต้องได้พัก! หนักเบาต้องได้รักษา! ความคุ้มค่าที่เราทุกคนควรเอฟ! หากคุณอยากเริ่มต้นวางแผนชีวิตให้มั่นคง พร้อมเปลี่ยนทุกความกังวล ให้เป็นความ แฮปปี้ อยู่ดี AIA Health Happy UDR คือคำตอบ

หมายเหตุ 
¹ ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1-13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละหมวด 
² โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง 
³ ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์ 
⁴ ค่าห้องฯ และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ: 
* ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
** โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
*** ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์

รับสิทธิพิเศษ! เพียงคุณวางแผนสุขภาพและการเงินกับเอไอเอ​

รับเลย! บัตรของขวัญโลตัส และ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักปีสุดท้าย เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ และลงทะเบียนบนเว็บไซต์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. อายุที่รับประกัน

อายุ 15 วัน - 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 84 ปี

2. ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. การพิจารณารับประกันรวม สูงสุดต่อรายชีวิต

การพิจารณารับประกันรวม สูงสุดต่อรายชีวิต แยกผลประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (HS / HS-UDR / H&S Extra / H&S Extra-UDR / AIA H&S (new standard) / AIA H&S (new standard)-UDR / AIA H&S Extra (new standard) / AIA H&S Extra (new standard)-UDR และ AIA Infinite Care / AIA Infinite Care (new standard)

4. แบบประกันหลักที่แนบได้

แบบประกันหลักที่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม ได้แก่ AIA Issara Plus (Unit Linked)

5. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

5.1 การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
5.2 สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะ เกิดขึ้นภายหลัง เช่น 1.ไส้เลื่อนทุกชนิด 2.ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 3.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 4.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย 
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ 
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

• การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
• ค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ - UDR เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด  
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกัน เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ 
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

บทความที่น่าสนใจ