สำหรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee)

ฟรี โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท พิเศษเฉพาะลูกค้าทรู

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ขั้นตอนการใช้โค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MORDEE)​

 เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee)

 

  • ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) มูลค่า 500 บาท ฟรีผ่านทาง SMS กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ 
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับค่าบริการพบแพทย์ออนไลน์ ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจำกัดสิทธิการใช้ จำนวน 1 ครั้งต่อโค้ดต่อ 1 ผู้ใช้งาน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตนเอง

  • โค้ดมีอายุการใช้งานถึงวันที่  31 ธันวาคม 2565

  • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้

  • บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) 

  • การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม 

  • บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล

  • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสนับสนุนจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รวมถึงเอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า