hh-t-ldp2-mordee

พิเศษเฉพาะลูกค้าทรู

รับฟรี โค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท

ขั้นตอนการใช้โค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MORDEE)​

 เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee)

 • ลูกค้าทรูที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) มูลค่า 1,000 บาท ฟรี ผ่านทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน​ ภายใน 20 วันหลังจากลงทะเบียน
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับค่าบริการพบแพทย์ออนไลน์ ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยจำกัดสิทธิการใช้ จำนวน 1 ครั้งต่อโค้ดต่อ 1 ผู้ใช้งาน หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตนเอง​
 • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 11 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566​
 • โค้ดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566​
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น ๆ ได้​
 • บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ​
 • การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ​
 • บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล​
 • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสนับสนุนจากทรูดิจิทัลรวมถึงเอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น​
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้​
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ​