ประกันมะเร็งออนไลน์ AIA iCancer

ไม่ต้องรอให้สายเกินไป ซื้อกันไว้ไม่เสียเงินเปล่า เป็นก็ได้เงิน ไม่เป็นก็ได้เงินคืน! คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 1,200,000 บาท ยิ่งซื้อไว เบี้ยฯ ยิ่งถูก

#ซื้อง่าย #จบในออนไลน์


ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


แพ็กเกจและความคุ้มครอง


ซื้อประกัน AIA ออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ข้อมูลแบบประกัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 • เอไอเอ  ไอแคนเซอร์ (AIA iCancer) เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา (ไม่มีเงินปันผล)
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
          - ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
          - กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย
          - ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้น กรณีเสียชีวิต

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือหากการต่ออายุครั้งสุดท้าย      ให้นับเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม         บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์
 2. กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะคืนค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ให้กับทายาทของผู้เอาประกันภัย กรณีที่ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยให้กับทายาทของผู้เอาประกันภัย หากมีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าตามส่วน ซึ่งได้หักส่วนของผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยออกแล้ว   โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้ทั้งหมดด้วย

 ตัวอย่างข้อยกเว้น กรณีมะเร็ง

 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 2. โรคมะเร็งอันเป็นผลสืบเนื่อง จากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q1:   แบบประกัน iCancer เหมาะกับใคร?

A1:   เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนจัดการกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง

      iCancer เป็นแบบประกันแบบมีกำหนดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 5 ปี

      โดยจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนสูงสุด 1,200,000 บาท (สำหรับแผน 3)

      เมื่อได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม

 

Q2:    อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยของแบบประกัน iCancer 

A2:    สามารถสมัครทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี และจ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 5 ปี

 

Q3:    iCancer มีแผนความคุ้มครองให้เลือกกี่แผน?

A3:    มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน โดย

                 แผน 1 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 300,000 บาท

                แผน 2 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 600,000 บาท

                แผน 3 ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 1,200,000 บาท

 

Q4:     สามารถซื้อ iCancer ได้จำนวนสูงสุดกี่กรมธรรม์?

A4:     ผลิตภัณฑ์ iCancer จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อรายชีวิต เท่านั้น

Q5:     สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆ แนบกับผลิตภัณฑ์ iCancer ได้หรือไม่?

A5:     ไม่ได้

Q6:     สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนความคุ้มครองโรคมะเร็ง ได้หรือไม่?

A6:     ไม่ได้

Q7:      ความคุ้มครองชีวิต ครอบคลุมการเสียชีวิตจากกรณีใดบ้าง?

A7:      ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับ บริษัทจะคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) ยกเว้น 2 กรณีต่อไปนี้

        กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ

                  หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

        กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา          

Q8:     เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งจะได้รับความคุ้มครองเท่าไร?

A8:     ขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่และได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่าย

        - 15% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

        - 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง (หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่ได้รับไปแล้ว)

          สำหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม

Q9:    กรณีมีเคลม ผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลาม หมายความว่าอย่างไร?

A9:    หมายความว่า กรณีที่ได้รับผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามไปแล้ว บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม เท่ากับ 85% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

Q10:    กรณีไม่เคยมีเคลม ผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลาม หมายความว่าอย่างไร?

A10:    หมายความว่า กรณีเรียกร้องผลประโยชน์โรคมะเร็งในระยะลุกลามโดยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ระยะไม่ลุกลามมาก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม เท่ากับ 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

 

Q11:    จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อใด?

A11:    กรมธรรม์จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนหรือเงินชดเชยสินไหมใดๆ จากผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ภายใต้กรมธรรม์นี้ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ เบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer/Carcinoma in Situ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive cancer)

 

Q12.   จุดเด่น และข้อดีของ iCancer

A12:   - คุ้มครองโรคมะเร็งครบทุกระยะ

       (15% ของความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับระยะไม่ลุกลาม และอีก 85% ของความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับระยะลุกลาม รวม 100% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง ทั้งนี้หากมีการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม โดยที่ไม่มีการจ่ายสินไหมโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามมาก่อน จะจ่าย 100% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง)

     - ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งโดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ เบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามหรือไม่ลุกลาม

     - รับเงินผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (No Claim Benefit) ณ วันครบกำหนดสัญญา (โดยกรมธรรม์นี้ต้องไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีกรมธรรม์ และไม่มีการเรียกร้องหรือไม่มีการได้รับเงินสินไหมทดแทน ณ วันครบกำหนดสัญญา)

     - รับความคุ้มครองชีวิตตลอด 5 ปีกรมธรรม์ (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)

     - เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด (เฉพาะในส่วนของความคุ้มครองโรคมะเร็งเท่านั้น)

Q13:     กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ ในกรณีใดบ้าง?

A13:     กรมธรรม์นี้จะสิ้นผลบังคับทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

                1. ผู้เอาประกันมิได้ชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์นี้ภายในระยะเวลาผ่อนผัน หรือ

                2. กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หรือ

                3. ผู้เอาประกันเสียชีวิตการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์นี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์นี้

Q14:    กรมธรรม์นี้จะสิ้นสุดการคุ้มครองโรคมะเร็งในกรณีใดบ้าง?

A14:     หากบริษัทจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งครบ 100% ของความคุ้มครองโรคมะเร็งแล้ว ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งภายใต้กรมธรรม์นี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที แต่กรมธรรม์นี้จะยังมีผลบังคับต่อไป

Q15:    เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา จะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง?

A15:    บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินคืนกรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหม (No Claim Benefit) เป็นจำนวน 50% ของเบี้ยประกันปีสุดท้ายที่บริษัทได้รับมา หากมิได้เรียกร้องหรือมิได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันของกรมธรรม์ ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีกรมธรรม์ด้วย

Q16:     เงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน เป็นอย่างไร และจำนวนเท่าไร?

A16:     บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน (No Claim Benefit) ในวันครบกำหนดสัญญา เป็นจำนวน 50% ของเบี้ยประกันปีสุดท้ายที่บริษัทได้รับมาแล้ว เมื่อกรมธรรม์นี้ไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างปีกรมธรรม์ และมิได้เรียกร้องหรือมิได้รับเงินสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์นี้จากบริษัทในระหว่างที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

Q17:   กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หรือไม่?  จำนวนกี่วัน?

A17:   กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ ที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

 

Q18:    สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร?

A18:    สำหรับช่องทาง Online

      หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 โดยผู้เอาประกันภัยต้องส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ บริษัทจะทำการยกเลิกกรมธรรม์ และคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองสำหรับปีกรมธรรม์นั้นๆ

      สำหรับช่องทางโทรศัพย์

      หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 โดยผู้เอาประกันภัยต้องส่งคืนกรมธรรม์มายังภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองสำหรับปีกรมธรรม์นั้นๆ

 

Q19: ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ iCancer ผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับการกรมธรรม์ในรูปแบบใด และกรมธรรม์ดังกล่าวจะถูกจัดส่งถึงลูกค้าเมื่อไหร่?

A19:   ลูกค้าสามารถเลือกรับในรูปแบบเล่มกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) หากซื้อ AIA iCancer ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเล่มกรมธรรม์จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามไปรษณีย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ หรือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) จะถูกจัดส่งผ่านทางอีเมลตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทภายใน 15 นาที หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ iCancer ในช่วงเวลา 20:00 – 6:00 น. กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-policy) จะถูกจัดส่งผ่านทางอีเมลภายใน 7:00 น.

 

Q20:   ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม รายละเอียดกรมธรรม์ ได้อย่างไรบ้าง ?

A20:   บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทเอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html  หรือ AIA Call Center: 1581

     การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services/critical-illness-claims.html

     ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html 

Q21:   โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in situ) หมายถึงอะไร?

A21:   หมายถึง การเกิดขึ้นครั้งแรกของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งและไม่ลุกลามเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว

     (Basement Membrane) หรือไม่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ และให้รวมถึงมะเร็งหรือเนื้องอก ดังต่อไปนี้

•       มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ระยะที่ 1 T1N0M0 ตาม TMN Classification

•       มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)

•       มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ที่จัดอยู่ในขั้นน้อยกว่าระยะที่ 2 (Stage 2) อ้างอิงตามระบบการแบ่งขั้น /

     ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer Classification

•       กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline Tumor (Low Malignant Potential) ของรังไข่

      ทั้งนี้ ไม่รวมถึง มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (ยกเว้น มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาข้างต้น) และเนื้องอกที่มีผลพยาธิจัดเป็นเนื้องอกระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant Lesion)

 

Q22:    โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) หมายถึงอะไร ?

A22:    หมายถึง การเกิดขึ้นของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อว่าเป็นมะเร็ง และมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิว (Basement Membrane) หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่น รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ มะเร็งของไขกระดูก มะเร็งเนื้อรก ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

•       มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ระยะระยะ T1N0M0 ตาม TMN Classification

•       มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Lymphocytic Leukemia น้อยกว่า RAI ระยะที่ 3 (Stage 3)

•       มะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer, Carcinoma in situ)

•       มะเร็งผิวหนังทุกชนิด (Any Skin Cancer) ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดร้ายแรง (Malignant Melanoma) ตั้งแต่ระยะที่ 2 (Stage 2) ขึ้นไป โดยอ้างอิงตามระบบการแบ่งระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเมลาโนมาของ American Joint Committee on Cancer Classification

•       กลุ่มเนื้องอกชนิด Borderline หรือกลุ่มเนื้องอกที่มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อย (Low Malignant Potential)

•       เนื้องอกที่ผลทางพยาธิฯ จัดเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง (Pre-Malignant) เช่น CIN I, CIN II, CIN III

•       มะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

มะเร็งที่เกิดซ้ำหรือแพร่กระจายจากส่วนอื่นโดยที่มะเร็งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามกรมธรรม์หรือภายใน 90 วันหลังวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ