ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ AIA iSave 5/10

 ออมเงินในรูปแบบประกันวันนี้ ชีวิตดีวันหน้า! รับเงินก้อนใหญ่ ได้เงินคืนรวมสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น แถมได้ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 10 ปี ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

#ซื้อง่าย #จ่ายจบบนออนไลน์


ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


ตัวอย่างแพ็กเกจ


ซื้อประกัน AIA ออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ข้อมูลแบบประกัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 • เอไอเอ ไอเซฟ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล) 
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท 
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์ 
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต 
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  •  ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ 
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย> 
  • ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q1. แบบประกัน 5Pay10 เหมาะกับใคร

A1: ผู้ที่ต้องการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีระยะสั้น หรือผู้ที่ต้องการ การออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น พร้อมทั้งรับความคุ้มครองตลอดสัญญา

Q2. อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันของแบบประกัน 5Pay10

A2: สามารถสมัครทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

Q3. จุดเด่น และข้อดีของ 5Pay10

A3:

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 100% สูงสุดที่ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ ปีกรมธรรม์ที่ 5 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 9 รวม 8 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

Q4: เลือกค่าเบี้ยอย่างไร

A4: เบี้ยประกันคือ จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย ควรเลือกเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครอง หรือทุนประกัน ตามความเสี่ยงที่เราประมาณการไว้ โดยคำนึงถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวด และระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

Q5. กรณีใดบ้างที่ทำให้กรมธรรม์ 5Pay10 สิ้นผลบังคับลง

A5: ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผัน หรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา

Q6. เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา จะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

A6: รับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

Q7: สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร

A7: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท หากผู้เอาประกันประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์

ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

Q8: ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม รายละเอียดกรมธรรม์ ได้อย่างไรบ้าง

A8: บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html  หรือ AIA Call Center: 1581

การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services.html

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService  หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html  

 • แบบประกัน AIA iSave เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว​ โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ