จุดเด่นผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
*ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
**ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และไม่มีการเคลมตลอดสัญญา
***คำนวณจากเพศชาย อายุ 20ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

ให้เราติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน :
20 - 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง :
10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย :  500,000 / 1,000,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :           10 ปี (เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา)
ผลประโยชน์ :
การเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง :

1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
   • มะเร็งระยะไม่ลุกลาม - รับ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • มะเร็งระยะลุกลาม – รับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์มะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี))

2. ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากการเสียชีวิตทุกกรณี

3. โบนัสเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และ 10 หากไม่มีการเคลมใดๆ

• ประกันมะเร็งก่อนจะสาย เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

เงื่อนไขการได้รับและใช้คะแนนทรูพอยท์

  • ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน 50 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนขอรับข้อมูลประกันภัยผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอแบบประกันภัยจากเอไอเอ เฉพาะภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ
  • ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนนทรูพอยท์ หรือเรียกคะแนนทรูพอยท์คืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
  • ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน True ID เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า