จุดเด่นผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
*ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
**ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และไม่มีการเคลมตลอดสัญญา
***คำนวณจากเพศชาย อายุ 20ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

ให้เราติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน :
20 - 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง :
10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย :  500,000 / 1,000,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :           10 ปี (เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา)
ผลประโยชน์ :
การเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง :

1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
   • มะเร็งระยะไม่ลุกลาม - รับ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • มะเร็งระยะลุกลาม – รับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์มะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี))

2. ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากการเสียชีวิตทุกกรณี

3. โบนัสเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และ 10 หากไม่มีการเคลมใดๆ

• ประกันมะเร็งก่อนจะสาย เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย