ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2567 เท่านั้น

ลงทะเบียนสนใจซื้อผลิตภัณฑ์​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

เงื่อนไขและรายละเอียดการให้ผลประโยชน์พิเศษ

(1) แบบประกันภัยที่ร่วมรายการและกรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ได้แก่ แบบประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เฮลธ์ พลัส  ยกเว้นแบบประกันยูนิต ลิงค์ ธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกแบบ

(2) สิทธิในการรับของขวัญดังกล่าวสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายใต้โครงการ LIG Client Campaign โดยเป็นการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

(3) ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นสมาชิกประกันกลุ่มของเอไอเอ (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ก่อนวันที่ทำประกันรายเดี่ยวภายใต้เงื่อนไข LIG*

(4) ผู้เอาประกันภัยสามารถรับของขวัญตามเงื่อนไขดังกล่าวได้สูงสุดเพียง 1 รายการ ต่อเดือน โดยบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ออกบันทึกสลักหลัง

(5) กรณีที่ของขวัญหมดลงก่อนจบโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

(6) สงวนสิทธิ์ในการให้ของขวัญเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(7) ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

(8) เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

(9) ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

(10) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

* LIG (Life in Group) คือ การซื้อประกันชีวิตรายเดี่ยวในฐานะสมาชิกประกันกลุ่มหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนบริการกรมธรรม์ประกันกลุ่มหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือตัวแทนในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนบริการกรมธรรม์ประกันกลุ่มหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ