เอไอเอ ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือพันธมิตรกว่า 100 แห่ง สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รับส่วนลดสูงสุด 50%​

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตาม เพียงเข้ารับบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกัน

• กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกก่อนเข้ารับบริการ

• สิทธิพิเศษนี้ รับส่วนลดสูงสุด 50%สำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 

• สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์แบบประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว และแบบประกันกลุ่ม ซึ่งกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันเข้ารับบริการ รวมถึงครอบครัวของลูกค้าเอไอเอ (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป) และตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ

• ผู้รับสิทธิสามารถรับสิทธิโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแสดงหน้าโปรโมชันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ จากอีเมลที่ท่านได้รับ หรือจากแอปพลิเคชัน AIA iService (งดเว้นการแสดงภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ) แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในรูปแบบบัตรจริง หรือบัตรสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชัน AIA+แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการครอบครัวของลูกค้าเอไอเอ ต้องเข้ารับบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกันกับลูกค้าเอไอเอเท่านั้น

• ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ: กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือ นามบัตรตัวแทนเอไอเอ หรือ บัตรประจำตัวคุณวุฒิ MDRT แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ

• สามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

• ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ฉีดยา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

• สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับคะแนน 1,000 คะแนน ต่อรอบปีสมาชิก โดยสมาชิกขอรับคะแนนด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+เท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของเอไอเอ

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ เก็บสะสม แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้

• สิทธิพิเศษที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ

• รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ

 

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์ ให้แสดงบัตรสิทธิพิเศษที่เอไอเอออกให้ หรือ สูติบัตร 

ผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทาง (Passport)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

• จำเป็นต้องได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสจะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอด และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

• การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกันแนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง (ที่มา: กรมควบคุมโรค)

• การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันโรคได้ประมาณ 60 - 80% หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วอาจยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

• หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์เป็นต้นไป และมีอายุป้องกันได้นาน 1 ปี

• หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจพบภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยได้ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อย บวมแดงเล็กน้อยได้ ส่วนภาวะแทรกซ้อนรุนแรงพบได้น้อยมาก

• ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือบุคคลที่เคยมีประวัติแพ้ไข่หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง

 

สอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม 

• ลูกค้าเอไอเอ หรือบุคคลทั่วไป ติดต่อ 1581 

• สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ 02 353 8900