ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้ รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท

คลิกเดียว คุ้มครองได้มากกว่า ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้

รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

การประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณสมบัติของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ

1. สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบสวัสดิการนายจ้าง-ลูกจ้างทั้งกรมธรรม์ปีแรก และกรมธรรม์ปีต่ออายุ ที่กรมธรรม์ดังกล่าวมีประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน ซึ่งมีวันที่กรมธรรม์มีผลบัังคับหรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 หรือองค์กรที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับลูกค้าประกันภัยกลุ่ม

2. สำหรับสมาชิกที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี และจำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

3. สำหรับกรมธรรม์ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน ขายตรงและนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

4. เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญในแอปพลิเคชัน AIA iService ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

ระยะเวลาคุ้มครอง

ความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ และบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567