ลงทะเบียนรับฟรีความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม 50,000 บาท

คลายร้อนซัมเมอร์นี้ รับฟรี!

ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท

ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สิทธิประโยชน์

การประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับสิทธิ

1.องค์กรที่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเอไอเอแบบสวัสดิการนายจ้าง-ลูกจ้าง ทั้งกรมธรรม์ปีแรก และกรมธรรม์ปีต่ออายุที่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองครอบคลุมถึงประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน ซึ่งกรมธรรม์มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567

2.สำหรับกรมธรรม์ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน ขายตรง  ผ่านเอไอเอและนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

คุณสมบัติของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ

1.สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี และจำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

2.เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญในแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ระยะเวลาคุ้มครอง

ความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ และเอไอเออนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ลงทะเบียนรับสิทธิ

รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันภัยกลุ่มเอไอเอเท่านั้น

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about