*โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมขั้นต่ำ 35,000 บาท​
**บันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับ 40% ของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus​
หมายเหตุ : กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังข้างต้นกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนั้นจะไม่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ​