โปรโมชั่นประจำเดือน

ฟรี!แพ็กเกจที่พัก อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต และหัวหิน รีสอร์ท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ที่จะทำให้วันหยุดของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต และหัวหิน รีสอร์ท เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทุกฉบับต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัย 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข  

• การคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามข้อกำหนดการคำนวณเบี้ยประกันภัยของโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

• นับเบี้ยประกันภัยรวมจากแบบประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับการอนุมัติและต้องชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เท่านั้น

• ในระหว่างระยะเวลาโครงการ หากมีผู้ได้รับสิทธิครบตามจำนวน บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือของโครงการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ โทร. 02 353 8900 ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ บริษัทจะทำการสรุปรายชื่อและแจ้งผล ให้ผู้ได้รับสิทธิและตัวแทนที่เกี่ยวข้องทราบ 

• บริษัทจะส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้ผู้ได้รับสิทธิผ่านทางอีเมลตามข้อมูลที่ระบุในกรมธรรม์ พร้อมเอกสารการแสดงความจำนงรับเอกสิทธิ์พิเศษ และวิธีการสำรองสิทธิภายในระยะเวลา 20 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ

• เอกสิทธิ์พิเศษที่ผู้ได้รับสิทธิได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดได้

• กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

• สถานะกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่รับรางวัล หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลดวงเงินเอาประกันภัย หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะกรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบเอกสิทธิ์พิเศษ โดยให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

• หากท่านมีข้อโต้แย้งใดๆ บริษัทจะรับพิจารณาก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการโต้แย้งหรือ อุทธรณ์ และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษ : แพ็กเกจที่พัก อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท และ แพ็กเกจที่พัก อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

• ผู้ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษ

> ฟรี! แพ็กเกจที่พัก อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท มูลค่า 75,000 บาท (40 รางวัล) ประกอบด้วย

1. ห้องพักโรงแรม 1 ห้อง 2 คืน หรือ 2 ห้อง 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า 

2. สปาแพ็กเกจสำหรับ 2 ท่าน ต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง

3. รีสอร์ทเครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเข้าพัก มูลค่า 6,000 บาท ต่อ การเข้าพัก 1 ครั้ง
 

> ฟรี! แพ็กเกจที่พัก อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท มูลค่า 45,000 บาท (60 รางวัล) ประกอบด้วย

1. ห้องพักโรงแรม 1 ห้อง 2 คืน หรือ 2 ห้อง 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า 

2. สปาแพ็กเกจสำหรับ 2 ท่าน ต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง

3. รีสอร์ทเครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเข้าพัก มูลค่า 3,000 บาท ต่อ การเข้าพัก 1 ครั้ง
 

จำกัดจำนวน 2 สิทธิต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

• เอกสิทธิ์พิเศษแพ็กเกจที่พักสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น ช่วงเวลาในการเข้าพักเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด ผู้ได้รับสิทธิสามารถทำการสำรองห้องพักได้โดยตรงกับทางโรงแรม

• รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าพักเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

• ผู้ได้รับสิทธิต้องไม่มีสถานะเป็นตัวแทนบริษัทประกันใดๆ และไม่ใช่พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ