บัตรเครดิต JCB

ชำระเบี้ยประกันภัย AIA ปีแรกและปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 บาท
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIA ที่ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทยเท่านั้น

2. เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย AIA ปีแรกหรือปีต่ออายุ เต็มจำนวนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 บาท 

3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะสิทธิจะหมด (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”)

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 บาท เพียงจำนวน 3,500 สิทธิแรกเท่านั้น (มูลค่ารวมสูงสุด 1,750,000 บาท) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้  โดยบริษัทฯ จะมอบสิทธิดังกล่าวตามลำดับการขอรับสิทธิก่อนหลัง ทั้งนี้เมื่อจำนวนสิทธิครบตามที่ระบุจะถือว่ารายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง

5. จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ต่อ เดือน 

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้กับการชำระเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และการชำระเบี้ยประกันภัยแบบผ่อนชำระ 

7. เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข 

8. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลง แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

9. บริษัทฯ จะถือว่าทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่าน เข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลักของท่าน

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

13. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น ที่ AIA Call Center โทร. 1581

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อผ่านข้อความใน JCB Thailand Facebook ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 17:30 น.