บัตรเครดิตเคทีซี

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ AIA แบบเต็มจำนวน ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านทุกช่องทาง ด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม 2 สิทธิ์
 

สิทธิพิเศษที่ 1: เลือกรับสิทธิพิเศษที่ตรงใจ คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ  

เลือกรับสิทธิพิเศษ

Option 1

Option 2

ยอดชำระเบี้ยประกันภัย/
เซลล์สลิป

คะแนนพิเศษ

เพิ่มจากคะแนนปกติ

เครดิตเงินคืน*

10,000 – 49,999 บาท

25%

0.6%

50,000 – 99,999 บาท

30%

0.7%

100,000 บาทขึ้นไป

40%

0.8%

* รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ KTC จะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

หมายเหตุ

 · สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด และหากสมาชิกลงทะเบียนซ้ำกันทั้ง 2 รหัส (คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน) KTC จะยึดการลงทะเบียนครั้งหลังสุดเพื่อมอบสิทธิพิเศษ

 · สมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน จะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดชําระค่าเบี้ยประกันที่นํามาคํานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 

สิทธิพิเศษที่ 2 : คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย AIA ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 

หมายเหตุ

· ลูกค้าสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ได้ตามจํานวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชําระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป 

· ลูกค้าต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด 


เงื่อนไขย่อรายการส่งเสริมการขาย :

• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิก KTC ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันภัยแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท, รายการชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท Unit Linked, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, เงินคืนที่เกิดจากการเวนคืนกรมธรรม์ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

•  กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้งคะแนนพิเศษสูงสุด 40% และเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.8% และ/หรือ ลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น

• การคำนวณเครดิตเงินคืน/คะแนนพิเศษ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซี จะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน โดยพิจารณายอดใช้จ่ายที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขเท่านั้น

• เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืน/การโอนคะแนนพิเศษ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการนี้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางสื่อสารของบริษัท และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ เคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

• เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โปรดสอบถามรายะละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ โทร. 1581

• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance
 

เงื่อนไขรายการสิทธิพิเศษ : รับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุด 40%

• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการสิทธิประโยชน์นี้ได้

• คะแนนพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 

เงื่อนไขรายการสิทธิพิเศษ : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.8%

• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิพิเศษนี้ได้

• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้กรณีที่ เคทีซี ไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 

เงื่อนไขรายการสิทธิพิเศษ : คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการสิทธิประโยชน์นี้ได้

• กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซี จะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้นมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต KTC ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เคทีซี จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้