บัตรเครดิตเคทีซี

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย AIA รับสิทธิ์ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยนาน 6 และ 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ต่อเดือน โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยผ่อนชำระ

รายละเอียดและเงื่อนไขการทำรายการ:

• สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ทำรายการผ่อนชำระ ก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น เพียงทำรายการผ่าน KTC PHONE 02 123 5650 เพื่อเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวนเป็นยอดผ่อนชำระ ในอัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน เทียบเท่าดอกเบี้ย Effective Rate ไม่เกิน 16% ต่อปี)

• ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการนี้จะได้รับคะแนนทุกประเภทตามปกติ

• กรณีแจ้งทำรายการผ่อนชำระแล้วสมาชิกไม่สามารถยกเลิกรายการได้

• สำหรับการชำระเบี้ยประกัน Merchant Name “AIA” ภายใต้ MCC 6300 และ 5960

• ยกเว้น รายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุนประเภท (Unit Linked) ภายใต้ MCC 6211

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายทั่วไป

1.  รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือ เอไอเอ บนผลิตภัณฑ์ที่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ (MCC 6300 และ 5960) ทุกช่องทางการขาย ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3.  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการชำระเบี้ยเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

4.  สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ทำรายการผ่อนชำระ ก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น

5.  กรณีแจ้งทำรายการผ่อนชำระแล้วสมาชิกไม่สามารถยกเลิกรายการได้

6.  สมาชิกบัตรที่เข้าร่วมรายการนี้จะได้รับคะแนนทุกประเภทตามปกติ

7.  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการทำรายการผ่านช่องทางที่กำหนด

8.  ยกเว้นรายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุนประเภท (Unit Linked) (MCC 6211) ไม่สามารถใช้บริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ได้

9.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท, รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

12. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้ โดยแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

14.  เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ โทร. 1581

15.  สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต/ประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

16.  รายการนี้ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีตามที่ระบุไว้ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการดังกล่าว กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance