รู้หรือไม่? ว่าคุณจะมีโอกาสอายุยืนยาวถึง 100 ปี ​

"ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำ ทำให้เรามีแนวโน้มที่จะอายุยืนยาว...
เราจึงต้องวางแผนและเตรียมพร้อมในการเลือกใช้ชีวิตทั้งเรื่องสุขภาพ และการเงิน ตั้งแต่วันนี้"

สิทธิพิเศษ!
เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ
รับบัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 1,000 บาท และยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักปีสุดท้าย​

ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 67​

หมายเหตุ : สำหรับบัตรของขวัญโลตัส กรมธรรม์จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 มี.ค. 67 
และสำหรับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักปีสุดท้าย กรมธรรม์จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 เม.ย. 67

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

++โปรโมชัน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม++

สำหรับประกันคนรักสุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

- ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ บนหน้าเว็บไซต์ และซื้อกรมธรรม์ใหม่โดยจะต้องนำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (ธุรกิจใหม่) ระหว่างวันที่ 3 มกราคม– 31 มีนาคม พร้อมทั้งได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม)​
- เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น​
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีชื่อ และนามสกุล จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับผู้เอาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น​
- จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับของขวัญจากโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของฝ่ายการตลาดจากการซื้อกรมธรรม์ฉบับเดียวกันเท่านั้น​
- เอไอเอจะจัดส่งบัตรของขวัญให้ลูกค้าโดยตรงผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบโครงการฯ​
-รายละเอียดและเงื่อนไขการรับบัตรของขวัญโลตัส เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ​
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท​
- บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบัตรของขวัญ และนำส่งให้ลูกค้าพร้อมบัตรของขวัญ​

- แบบประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ​

1. เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15 ปี 20 ปี โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป​

2. เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15 ปี 20 ปี โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป​

- สมัครและนำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (ธุรกิจใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2567​

- สร้างเอกสารเสนอขายรายบุคคล (BI) และนำส่งใบคำขอฯ ผ่านแอปพลิเคชัน iPoS+ Version 47.0 ขึ้นไปเท่านั้น​

- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักปีสุดท้ายของแบบประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เคยใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ​

1. การต่ออายุกรมธรรม์เนื่องจากกรมธรรม์ขาดอายุ​

2. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ​

3. การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา​

4. การเวนคืนกรมธรรม์​

5. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์​

6. การลดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 500,000 บาท สำหรับแบบประกัน เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)​

ทั้งนี้มีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะทำให้เสียสิทธิในการได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระในปีสุดท้าย​

- กรมธรรม์ที่เข้ากฎเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับ “การยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องชำระปีสุดท้าย” ทั้งนี้ การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักนี้ จะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของแบบประกันภัย เสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยโดยครบถ้วน หากกรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนั้นด้วย​

- รับทุกงวดการชำระเบี้ยประกันภัย​

- ใช้กฎเกณฑ์การพิจารณาธุรกิจใหม่ (Normal Underwriting) ในการอนุมัติวงเงินสูงสุดของแบบประกันภัยหลัก โดยจะพิจารณาจากรายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ส่งเอกสารการเงินเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา หรืออาจมีการปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัย​

- ตัวแทนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตัวแทนในปีสุดท้ายที่มีการยกเว้นเบี้ยประกันภัย​

- กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด​

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลัง ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องชำระปีสุดท้าย ซึ่งระบุเงื่อนไขสิทธิประโยชน์แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์​

กรณีมีหลายโครงการฯ อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการฯ เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลัง ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องชำระปีสุดท้าย ซึ่งระบุเงื่อนไขสิทธิประโยชน์แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์​

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards ​​

 

- เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท​​

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​​

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​​​