ท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืนกับ หมาก-ปริญ สุภารัตน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

ท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืน สัมผัสประสบการณ์ดินแดนแห่งความหลากหลายสถาปัตยกรรมทั้งตะวันออกและตะวันตก เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่อันงดงาม พร้อมอัปเกรดความพิเศษกับ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้เหนือระดับกว่าทริปที่ผ่านมา โครงการมอบเอกสิทธิ์พิเศษแก่ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567 เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทุกฉบับต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• การคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามข้อกำหนดการคำนวณเบี้ยประกันภัยของโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

• นับเบี้ยประกันภัยรวมจากแบบประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติและต้องชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เท่านั้น

• ในระหว่างระยะเวลาโครงการ หากมีผู้ได้รับสิทธิครบตามจำนวน บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือของโครงการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ โทร. 02 353 8900 ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ บริษัทจะทำการสรุปรายชื่อและแจ้งผล ให้ผู้ได้รับสิทธิและตัวแทนที่เกี่ยวข้องทราบ 

• บริษัทจะส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้ผู้ได้รับสิทธิผ่านทางอีเมลตามข้อมูลที่ระบุในกรมธรรม์ พร้อมเอกสารการแสดงความจำนงรับเอกสิทธิ์ และวิธีการสำรองสิทธิภายในระยะเวลา 20 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ

• เอกสิทธิ์พิเศษที่ผู้ได้รับสิทธิได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดได้

• กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแกบริษัททัวร์ผู้รับผิดชอบโดยตรง

• สถานะกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่รับรางวัล หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลดวงเงินเอาประกันภัย หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะกรมธรรม์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบเอกสิทธิ์พิเศษ โดยให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

• หากท่านมีข้อโต้แย้งใดๆ บริษัทจะรับพิจารณาก่อนวันที่ 15 เมษายน 2567 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการโต้แย้งหรือ อุทธรณ์ และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ได้รับเอกสิทธิ์ : รางวัลฟรี!แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืน และรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืนราคาพิเศษ

• ผู้ได้รับรางวัลฟรี! แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและห้องพักสำหรับ 1 ท่าน รวมมูลค่า 170,000 บาท (12 รางวัล) และผู้ได้รางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปนราคาพิเศษ ส่วนลด 50% ชำระเพียง 85,000 บาท (12 รางวัล) จำกัดจำนวน 2 สิทธิต่อรายชีวิตของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 

• 1 สิทธิ สำหรับการเดินทาง ด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – สเปน - กรุงเทพฯ สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น โดยเดินทางวันที่ 6-11 มิถุนายน 2567 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามความเหมาะสมซึ่งจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท) พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืน และห้องพัก สำหรับ 1 ท่าน 

• ผู้ได้รับรางวัลกรุณากรอกข้อมูลแสดงความจำนงรับเอกสิทธิ์ที่ต้องการในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดส่งให้อย่างครบถ้วน และนำส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ที่ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอ เพรสทีจ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 โทรสาร 02 783 4817 หรือ อีเมล th.prestigeclub@aia.com หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับเอกสิทธิ์โครงการทุกประเภท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น หรือคืนเป็นเงินสดได้

• สิทธิพิเศษส่วนลด 50% ชำระเพียง 85,000 บาท สำหรับร่วม Exclusive trip แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสเปน 6 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและห้องพักสำหรับ 1 ท่าน ผู้ได้รับสิทธิสามารถชำระค่าบริการแก่บริษัททัวร์ผู้รับผิดชอบโดยตรง รายละเอียดการชำระค่าบริการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

• หากมีผู้ติดตามร่วมเดินทางเพิ่มเติม สามารถซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้โดยชำระค่าบริการแก่บริษัททัวร์ผู้รับผิดชอบโดยตรง รายละเอียดการชำระค่าบริการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยจำกัดสิทธิผู้ติดตามสูงสุด 2 ท่านเท่านั้น

• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเดินทางให้ครบถ้วนแก่บริษัททัวร์ผู้รับผิดชอบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับเอกสิทธิ์โครงการทุกประเภท และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้

• ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทริปฯ ต้องไม่มีสถานะเป็นตัวแทนบริษัทประกันใดๆ และไม่ใช่พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ