สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

The Coffee Club

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

• รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่ระหว่างซื้อสินค้าเท่านั้น

• กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานร้าน THE COFFEE CLUB เพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

• การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

• สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิถุนายน 67

• 1 รหัส สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้า 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

• จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และจำกัดจำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิ ต่อเดือน

• สามารถใช้สิทธิได้ที่ร้าน THE COFFEE CLUB ทุกสาขา

•  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ กรณีที่ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 บาท ผู้ใช้สิทธิต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเอง

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนได้

• หากรหัส ชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทางร้านมีสิทธิปฏิเสธงดให้บริการ

• ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

• ในกรณีที่รหัสถูกขโมย ทำลาย หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรหัส บริษัทจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

• สิทธิหรือสินค้าที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu