เตรียมพร้อมพัฒนาการให้รอบด้านกับ AIA FOR KIDS ​

พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากพันธมิตร สำหรับช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกรัก

ผ่านแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA ​

เช่น บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL

เงื่อนไข​

• สิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ AIA for Kids สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR หรือ AIA Health Saver - UDR แบบคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี และ อายุ 99 ปี ในแผน 300,000 400,000 500,000 ที่มีอายุไม่ถึง 6 ปีบริบูรณ์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ใช้สิทธิ เท่านั้น​
• สิทธินี้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 (จากเดิม 31 ธันวาคม 2566) โดยสามารถรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน​ ALive Powered by AIA และใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (จากเดิม 31 มีนาคม 2567) ​
• รับสิทธิประโยชน์ของโครงการฯ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA เท่านั้น โดยต้องทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA และยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ AIA for Kids โดยการแจ้งเลขที่กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ ในหน้า “สิทธิพิเศษ (Rewards)” ​
• สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะอยู่ในรูปแบบของ e-voucher / QR Code / Barcode โดยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้ได้ในแต่ละสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ​
• สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการฯ นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้​


หมายเหตุ​

• บริษัท เอไอเอ เวลเนส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท ​
• สิทธิหรือบริการที่ได้รับจากโครงการฯ นี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น โครงการฯนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น​
• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง​
• ให้สิทธิประโยชน์และบริการโดย บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด 

วางรากฐานให้คนที่คุณรักอย่างมั่นใจ ทั้งสุขภาพและการเงิน

หมายเหตุ​
1. โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง​
2. ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1-13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละหมวด​
3. ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ เมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 3 – 6 และ 12 ต้องไม่เกินวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง/ รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 9 – 11 ต้องไม่เกินวงเงินต่อรอบปีกรมธรรม์

คำเตือน​
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์​
- การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

วิธีรับสิทธิพิเศษผ่านทางแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA

วิธีใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ผ่านทางแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA

• สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  สิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ AIA for Kids สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy - UDR หรือ AIA Health Saver - UDR แบบคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี และ อายุ 99 ปี ในแผน 300,000 400,000 500,000 ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์  และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ใช้สิทธิ เท่านั้น

• สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น 

• สิทธินี้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 (จากเดิม 31 ธันวาคม 2566) โดยสามารถรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน​ ALive Powered by AIA และใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (จากเดิม 31 มีนาคม 2567) ​

• สิทธิในการร่วมโครงการ AIA for Kids สำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ 

• รับสิทธิประโยชน์ของโครงการฯ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA เท่านั้น โดยต้องทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ALive Powered by AIA และยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ AIA for Kids โดยการแจ้งเลขที่กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ ในหน้า “สิทธิพิเศษ (Rewards)” 

• สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะอยู่ในรูปแบบของ e-voucher / QR Code / Barcode โดยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้ได้ในแต่ละสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

• สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการฯ นี้  ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้

• รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 เข็ม (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 1,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ และสูงสุด 120 สิทธิต่อเดือน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด) สามารถใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั้ง 20 สาขาทั่วประเทศ 

ได้แก่ รพ.กรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) รพ.กรุงเทพหัวหิน รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพอุดร รพ.กรุงเทพระยอง รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพขอนแก่น รพ.กรุงเทพตราด รพ.กรุงเทพพิษณุโลก รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ. กรุงเทพสิริโรจน์ รพ.กรุงเทพสมุย รพ. กรุงเทพเชียงราย รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ รพ.กรุงเทพเมืองราช รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี รพ.กรุงเทพราชสีมา และรพ.กรุงเทพสุราษฎร์

• ส่วนลดพิเศษ สำหรับเข้ารับบริการสแกนลายนิ้วมือเต็มรูปแบบเพื่อค้นหาศักยภาพที่ myDNA 12 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (อโศก-สุขุมวิท), ลาดพร้าว, สาทร, เชียงใหม่, สระบุรี,  นครศรีธรรมราชหาดใหญ่, ปัตตานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี และกาญจนบุรี

• สิทธิในการซื้อโปรแกรม Smiling Owl 1 ตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยด้วยเครื่องมือ Mullen ในราคาพิเศษจำนวน 1 ครั้ง สามารถใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย (1 ท่านต่อ 1 สิทธิตลอดระยะเวลาโครงการฯ)

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท 

• สิทธิหรือบริการที่ได้รับจากโครงการฯ นี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น โครงการฯนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง 

• ให้สิทธิประโยชน์และบริการโดย บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด