บทความ
3 โจทย์พิชิตชีวิตเพื่อความสงบสุขทางใจ สำหรับคนวัยเกษียณ
ส่งต่อความมั่งคั่ง ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ประกันมะเร็ง วางแผนเกษียณ ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันควบการลงทุน วางแผนมรดก ส่งต่อมรดก

แบบประกันที่เหมาะกับวัยเกษียณ จึงควรเป็นประกันที่ตอบโจทย์เรื่องต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่

แม้วัยเกษียณจะเป็นวัยที่เข้าสู่การพักผ่อนกายใจแล้วก็ตาม แต่ยังอาจจะมีเรื่องการเงินอยู่อีกหลายเรื่องที่ต้องวางแผนต่อให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักนำเงินเก็บที่เตรียมไว้มาบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงย การรู้จักวางแผนเตรียมรองรับความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่นับวันมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และการวางแผนส่งมอบทรัพย์สินให้เรียบร้อยหากเราต้องจากไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด การทำประกันก็สามารถเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนได้ แม้สำหรับคนที่เกษียณอายุแล้วก็ตาม

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์