บทความ - ประกันโรคร้ายแรง (Critical Illness Protection)

ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน อย่ารอทำประกันในวันที่ป่วย เพราะถึงวันนั้น...บริษัทอาจจะไม่รับประกัน

5 นาที
ประกันโรคร้ายแรง โรคร้ายแรง ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม

ซื้อประกันโรคร้ายแรงโดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตได้หรือไม่?

ประกันโรคร้ายแรงของ AIA เป็นสัญญาเพิ่มเติม ผู้ทำประกันจึงต้องซื้อประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน เช่น ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพหรือชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตก่อน จึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรงแนบไปกับประกันชีวิตหลักได้ ยกเว้น AIA CI SuperCare ที่เป็นสัญญาหลักซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง โดยคุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)


ทำประกันโรคร้ายแรงต้องตรวจสุขภาพหรือไม่? หากเคยเป็นโรคร้ายแรงแต่รักษาหายแล้ว หรือถ้าครอบครัวมีประวัติป่วยโรคร้ายแรง จะทำประกันโรคร้ายแรงได้ไหม?

โดยทั่วไปผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อประกันโรคร้ายแรง เพียงแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามจริงเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงเรียกร้องสินไหม แต่ในกรณีที่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง จะต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายพิจารณารับประกัน โดยจะประเมินความเสี่ยงจากประวัติการรักษาภายในระยะเวลา 5 ปี และเอกสารยืนยันทางการแพทย์ ในการอนุมัติการทำประกัน และสำหรับกรณีที่คนในครอบครัวมีประวัติป่วยโรคร้ายแรง คุณก็ยังสามารถทำประกันโรคร้ายแรงได้ แต่อาจต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น หรือไม่คุ้มครองบางโรค ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ดังนั้นจึงควรตัดสินใจทำประกันโรคร้ายแรงในช่วงที่สุขภาพยังดีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่


ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) คืออะไร?

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือระยะเวลารอคอย คือระยะเวลานับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม ที่ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ (เฉพาะกรณีป่วย แต่หากเป็นกรณีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถเรียกร้องสินไหมได้ทันทีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครอง) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัย โดยทั่วไประยะเวลารอคอยของประกันโรคร้ายแรงจะอยู่ระหว่าง 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์


ค่าเบี้ยประกันภัยโรคร้ายแรงปรับตามอายุหรือไม่?

ค่าเบี้ยประกันภัยโรคร้ายแรงจะมีการปรับตามช่วงอายุ ทุก ๆ 1 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก โดยควรเริ่มทำประกันในช่วงที่สุขภาพแข็งแรง เพื่อให้บริษัทรับทำประกันและครอบคลุมโรคร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ อาจมีการปรับเบี้ยประกันภัยจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น


ถ้าไม่ป่วยโรคร้ายแรงในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง เมื่อครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง?

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงเป็นการซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อครบสัญญา ยกเว้น AIA CI SuperCare ที่เป็นสัญญาหลักซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง โดยคุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) จะมีผลประโยชน์กรณีครบสัญญา


หากตรวจพบโรคร้ายแรง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเรียกร้องสินไหม?

สำหรับการเรียกร้องสินไหม (เบิกเคลม) ประกันโรคร้ายแรงของ AIA เอกสารที่ใช้มีดังนี้*

• แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมชดเชยโรคร้ายแรง
• ผลการตรวจเนื้อเยื่อ เลือด หรือไขกระดูกทางกล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ หรือแพทย์ทางโลหิตวิทยา

*บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ:
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเอไอเอ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

รับข่าวสารจากเอไอเอ ในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

warning icon
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง