เบาหวาน

โครงการเบาหวานจัดการได้ สำหรับลูกค้าเอไอเอ

โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ อาจส่งผลให้โรคเบาหวานทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังอาจนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา ปลายประสาท และเท้า เป็นต้น

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านราย โดยมีผู้ป่วยเพียงครึ่งหนึ่งที่ได้รับการรักษา และในจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา มีเพียง 1 ใน 3 คนที่สามารถบรรลุเป้าหมายของการรักษา สามารถควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c ให้ลดลงได้

เพราะเอไอเออยากให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงขอแนะนำโครงการเบาหวานจัดการได้ ซึ่งเป็นโครงการจากพันธมิตรของเอไอเอ (บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหมอดี) เพื่อดูแลลูกค้าเอไอเอ ให้สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากอาการเบาหวานได้อย่างมั่นใจ โดยมอบบริการตรวจสุขภาพ ตรวจค่าเลือด พร้อมพบแพทย์และนักโภชนาการผ่านแอปพลิเคชันหมอดี

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมายเหตุ
- ผู้สมัครที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคร่วมอื่น เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โรคไต โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม
- รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มเอไอเอ และอยู่นอกเหนือการบริหารงานของเอไอเอ เอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการนี้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ใช่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าเอไอเอ (ลูกค้ารายเดี่ยวหรือประกันกลุ่ม) มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป และอยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนดจึงจะสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการเบาหวานจัดการได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตรวจสุขภาพ การตรวจระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด โปรตีนในปัสสาวะ และการรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักโภชนาการตามที่โครงการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคลตามความเสี่ยงและอาการของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ร่วมโครงการต้องการซื้อยา หรือใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่โครงการกำหนด ผู้ร่วมโครงการต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน จะต้องมีระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ค่าอยู่ระหว่าง 100-125 mg/dL และระดับน้ำตาลสะสม HbA1c อยู่ระหว่าง 5.5-6.5% (หากไม่เคยเข้ารับการตรวจ HbA1c สามารถส่งใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาได้) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาลดระดับน้ำตาล และสนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่พัฒนาเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จะต้องได้รับการวินิจฉัย หรือเคยได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 หรือเคยได้รับการรักษาด้วยยาเพื่อลดระดับน้ำตาล ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน และสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคร่วมอื่น เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โรคไต โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม

โครงการเบาหวานจัดการได้มีระยะเวลาหนึ่งปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โครงการกำหนด

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบริการตรวจสุขภาพที่บ้านโดยทีมงานจากแอปพลิเคชันหมอดี ได้แก่ ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด โปรตีนในปัสสาวะ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และรับคำปรึกษาจากแพทย์และนักโภชนาการผ่านแอปพลิเคชันหมอดี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีระยะเวลาติดตามผลตามอาการของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแพทย์หรือนักโภชนาการได้ ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอดี

สามารถรับคำปรึกษาได้ครั้งละ 15 นาที หากใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่โครงการกำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วยตนเอง

ทางโครงการรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

เอไอเอ, บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหมอดี) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริษัท สำหรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/privacy