เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

The Coffee Club

วิธีการรับเอกสิทธิ์พิเศษ

• รับเอกสิทธิ์พิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิ์เมื่ออยู่ระหว่างซื้อสินค้าเท่านั้น

• กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ต่อพนักงานร้าน THE COFFEE CLUB เพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิ จากการแสดงรหัสจากการภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

• การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิ์ดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) คลิก https://www.aia.co.th/th/health-wellness/aia-plus

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตร

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้เฉพาะสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่ยังคงสถานะ ณ วันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิถุนายน 67

• 1 รหัส สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้า 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

• จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และจำกัดจำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิ ต่อเดือน

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน THE COFFEE CLUB ทุกสาขา

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

•  เอกสิทธิ์พิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ กรณีที่ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 บาท ผู้ใช้สิทธิต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเอง

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• หากรหัสชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทางร้านมีสิทธิปฏิเสธงดให้บริการ

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของทางบริษัท

• ในกรณีที่รหัสถูกขโมย ทำลาย หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรหัส บริษัทจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

• เอกสิทธิ์พิเศษนี้หรือสินค้าที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu