เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บริการฟิตเนส

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. รับสิทธิส่วนลดค่าบริการ 1 รหัส เพื่อรับ 1 สิทธิ โดยกดรับรหัสผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ในเมนูสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อถึงคิวให้บริการเท่านั้น

2. เพียงแสดงรหัสผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

3. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชย หรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

4. ระยะเวลาการใช้สิทธิได้ถึง  31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

5. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

6. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

7. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

8. ผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการตามแต่ละสถานบริการกำหนด เอไอเอ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการเข้าใช้บริการของสถานบริการ

9. รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

11. เอกสิทธิ์นี้เป็นการบริการจากพันธมิตร เอไอเอไม่รับผิดชอบจากเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะบริการ

12. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

13. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ

14. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu