เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลาสสิก

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

 1. กรุณาแสดงบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ เพื่อรับสิทธิ ณ วันเข้ารับบริการ

 2. กรุณาติดต่อและยืนยันรายการตรวจ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ก่อนเข้ารับบริการและกรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

 3. สามารถโอนสิทธิให้บุคคลในครอบครัวเดียวกันได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ

 4. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปีและใช้สิทธิได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

 5. เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

 6. กรณีมีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิซ้ำหรือเกินสิทธิที่ได้รับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการมอบเอกสิทธิ์สำหรับตรวจสุขภาพในปีถัดไป

 7. กรณีตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการตรวจในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ หรือฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งที่อยู่นอกขอบข่ายการให้บริการตามสิทธิพิเศษนี้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ โดยตรงและในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

 9. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้ารับบริการ

 10. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการฯ ณ วันเข้ารับบริการเท่านั้น

 11. เอกสิทธิ์นี้เป็นการบริการจากพันธมิตร เอไอเอไม่รับผิดชอบจากเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะบริการ

 12. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรืองดรายการตรวจสุขภาพและบริการ รวมถึงโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ ทุกวัน เวลา 08.00 -20.00 น. โทร. 02 353 8900

หมายเหตุ