เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และศรีนครินทร์

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตรในโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ

• รับเอกสิทธิ์พิเศษจากเหล่าพันธมิตร เพียงแสดงบัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับสถานบริการของพันธมิตรโดยตรง

• เอกสิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

• กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• รายละเอียดการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทพันธมิตร เอไอเอ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ