เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถกอล์ฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ 4 สิทธิ ต่อปี

2. บัตรกำนัล 1 ใบ เพื่อเลือกใช้บริการรถกอล์ฟสำหรับ  3 ท่าน หรือเพื่อใช้บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง พร้อมบริการรถกอล์ฟสำหรับ 1 ท่าน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และสำหรับการให้บริการ 1 ครั้ง

3. สงวนสิทธิ์การให้บริการรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในสนามบินเฉพาะพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอนุญาตเท่านั้น

4. กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 02 099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. หลังยืนยันการใช้บริการ หากมีการยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการน้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตัวตามเวลานัดหมาย ให้ถือว่าผู้ใช้สิทธิใช้สิทธิตามบัตรกำนัลนี้โดยสมบูรณ์แล้ว

6. กรุณาแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ใช้สิทธิ ณ วันเข้าใช้บริการ

7. สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ

8. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรกำนัล ซึ่งจัดส่งช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และใช้สิทธิได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้้

9. กรณีบัตรกำนัลสูญหายหรือชำรุด กรุณารับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService

10. จำกัดวิธีการรับสิทธิ ผ่านบัตรกำนัล หรือแอปพลิเคชัน AIA iService เพียงช่องทางใด ช่องทางหนึ่งเท่านั้น

11. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

12. สงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

13. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

15. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu

พิเศษ สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ระดับสถานะแพลตินั่มรับเอกสิทธิ์พิเศษเมื่อซื้อบริการเพิ่มเติม จาก Limousine Express รับส่วนลดค่าบริการรถกอล์ฟ ณ สนามบิน และส่วนลดค่าบริการด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ 10% จากราคาปกติ เพียงแจ้งรายชื่อสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เมื่อโทรสำรองบริการ