เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. จำนวนสิทธิการใช้บริการ

    - บริการรับคำแนะนำทางการแพทย์และสอบถามข้อมูลสถานพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง : ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีมีความจำเป็นด้านการแพทย์ : 1 ครั้งต่อปีต่อโรค

2. สงวนสิทธิ์การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตามเงื่อนไขดังนี้

    - บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในประเทศ : เมื่อเดินทางห่างที่พักอาศัย ตามข้อมูลที่ระบุในกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 150 กิโลเมตร และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

    - บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ณ ต่างประเทศ : เมื่อเดินทางต่างประเทศ และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสิทธิในการใช้บริการเท่านั้น

4. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วันนับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

5. กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ หากไม่ใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

6. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

7. รายละเอียด และเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาการให้บริการต่างๆ ของบริษัท แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์) จะเป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่ง แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ดังนั้นทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์

8. สงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

10.รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทเอไอเอกำหนด

11. เอกสิทธิ์นี้เป็นการบริการจากพันธมิตร เอไอเอไม่รับผิดชอบจากเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะบริการ