เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ 2 สิทธิ ต่อปี รวมทุกห้องรับรองที่ให้บริการ

2. สามารถเข้าใช้ได้ทุกบริการในห้องรับรองที่กำหนด ภายในระยะเวลาดังนี้

   • Coral Executive Lounge ใช้บริการได้ 2.5 ชั่วโมงต่อครั้ง เปิดให้บริการระหว่าง 06:00 – 22:30 น.

   • Miracle Lounge ใช้บริการได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

3. รับสิทธิการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาจำกัด กรุณากดรับสิทธิ์เมื่อถึงคิวให้บริการเท่านั้น

4. กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน AIA iService หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และบัตรโดยสารของผู้ใช้สิทธิต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

5. 1 รหัสรับสิทธิ เพื่อเข้าใช้บริการ 1 ท่านต่อครั้งเท่านั้น

6. การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชย หรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิิ

7. เริ่มต้นการใช้สิทธิได้ หลังจาก 60 วัน นับจากเมื่อแรกเข้าสู่แต่ละระดับสถานะโครงการ

8. กำหนดให้จำนวนการใช้สิทธิหมดอายุ ณ สิ้นปีปฏิทิน หากไม่ใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

9. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

10. ผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการตามแต่ละสถานบริการกำหนด เอไอเอ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีความเสียหายในการเข้าใช้บริการ

11. สงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

12.รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน่ช่องทางการสื่อสารของบริษัท

14. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Coral Executive Lounge โทร. 076 351 703-4 หรือ Miracle Lounge โทร. 086 315 2211 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด   

พิเศษ สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ระดับสถานะซิลเวอร์ รับเอกสิทธิ์พิเศษเมื่อ ซื้อบริการห้องรับรองเพิ่มเติม จาก Coral Executive Lounge รับส่วนลด 35% และเอกสิทธิ์พิเศษจาก Miracle Lounge รับส่วนลด 15% เพียงแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกโครงการ หรือบัตรประจำตัวโครงการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน AIA iService ณ จุดให้บริการ