เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถกอล์ฟและด่านตรวจคนเข้าเมืองด่วนพิเศษ ณ สนามบิน

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Limousine Express เพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าบริการและสำรองสิทธิ โดยแจ้งชื่อสมาชิกโครงการที่ได้รับสิทธิ โทร. 02 099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง

2. สงวนสิทธิ์การให้บริการรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในสนามบินเฉพาะพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอนุญาตเท่านั้น

3. กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โดยกระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด

4. หลังยืนยันการใช้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ

5. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ หรือหนังสือเดินทางตัวจริง หรือบัตรโดยสารของผู้ใช้สิทธิ ณ วันเข้าใช้บริการ

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิได้ถึง  31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

7. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8. สงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ  ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

10. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Limousine Express ซึ่ง Limousine Express เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Limousine Express

11. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ Limousine Express โทร 02 099 0888 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

12. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu