เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

บริการรถลีมูซีน

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ :

1. สงวนสิทธิ์การใช้บริการ 1 สิทธิ ต่อปี

2. 1 รหัสรับสิทธิ สำหรับการใช้บริการ 1 เที่ยว 1 จุดหมายปลายทางเท่านั้นตามพื้นที่การให้บริการที่กำหนดเท่านั้น

3. สงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ (28 นิ้ว) ไม่เกิน 2 ใบ ต่อการเดินทาง 1 เที่ยว

4. กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการที่ Limousine Express โทร. 02 099 0888 อีเมล rez@limousinethailand.com หรือ Line: @limousineexpressth ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการสำรองสิทธิเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. หลังยืนยันการใช้บริการ หากมีการยกเลิกก่อนเวลาใช้บริการน้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตัวตามเวลานัดหมาย ให้ถือว่าผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิตามรหัสรับสิทธิโดยสมบูรณ์แล้ว

6. กรณีรับจากสนามบิน พนักงานขับรถจะรอไม่เกิน 90 นาที โดยนับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดจริงตามเวลาที่ประกาศโดยสนามบิน หากไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่แสดงตัวในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิตามรหัสรับสิทธิโดยสมบูรณ์แล้ว 

7. กรณีรับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง หรือรับจากที่พักอาศัยไปยังสนามบิน พนักงานขับรถจะรอไม่เกิน 30 นาที โดยนับจากเวลานัดหมาย หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมนั้น หรือหากไม่แสดงตัวในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ใช้สิทธิได้ใช้สิทธิตามรหัสรับสิทธิโดยสมบูรณ์แล้ว 

8. กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิของผู้ใช้สิทธิ ณ วันเข้าใช้บริการ

9. สามารถโอนสิทธิการใช้บริการให้ผู้อื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ

10. กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมของทุกปี และใช้สิทธิได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ และไม่สามารถเก็บเพื่อสะสมได้

11. กรุณารับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

12. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

13. สงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่คงสถานะสมาชิกตามเงื่อนไขโครงการ ณ วันเข้าใช้บริการเท่านั้น

14. รายละเอียด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท

16. เอกสิทธิ์นี้เป็นการบริการจากพันธมิตร เอไอเอไม่รับผิดชอบจากเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะบริการ

17. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อ ลีมูซีน เอ็กซ์เพรส โทร. 02 099 0888 และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด​

1. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ ลีมูซีน เอ็กซ์เพรส ซึ่ง ลีมูซีน เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย ลีมูซีน เอ็กซ์เพรส

พิเศษ สมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ รับเอกสิทธิ์พิเศษเมื่อ ซื้อบริการเพิ่มเติม จาก Limousine Express รับส่วนลดค่าบริการรถลีมูซีน 15% จากราคาปกติ สำหรับทุกเส้นทางการเดินทาง เพียงแจ้งรายชื่อสมาชิกโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เมื่อโทรสำรองบริการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567