แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

    จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ (บาท) ส่วนลดเบี้ยประกันภัยและ/หรือเงินคืนค่าการประกันภัยปีแรก ส่วนลดเบี้ยประกันภัยและ/หรือเงินคืนค่าการประกันภัยปีต่ออายุสูงสุด
   เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล) 500,000 10% 25%  
   เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล) 500,000 10% 25%  
   เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) 500,000 10% 20%  
   มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (PPR และ UDR) 300,000 5% 25%  
  เอไอเอ ซีไอ พลัส (PPR และ UDR) 300,000 5% 25%  
  เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (PPR) 120,000 5% 25%  
   เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพเอไอเอ ซีไอ แคร์ (PPR และ UDR) 300,000 5% 25%  
   เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ (PPR และ UDR) 300,000 5% 25%  
   เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  
   เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  
   เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (PPR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  
   เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  
   เอไอเอ เฮลธ์ พลัส (PPR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  
   เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15%  

สัญญาเพิ่มเติม PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังเพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะสามารถแนบกับแบบประกันหลักอื่น ๆ ได้ (ยกเว้นแบบที่ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น บำนาญ มั่นคง, เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ เป็นต้น และแบบประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองสั้นกว่า 10 ปี)

สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อแนบกับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น

หมายเหตุ

  • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยแรกเข้าพิเศษเพิ่ม 5% เมื่อมีแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบในฉบับเดียวกัน (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น)
  • ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยแรกเข้าคำนวณจาก เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน แล/หรือ ค่าการประกันภัยมาตรฐานตามลำดับ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ และคำนวณให้เฉพาะแบบประกันที่เข้าร่วมกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยตามสถานะสูงสุดของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คือ 15%, 20% หรือ 25% ดังตารางข้างบน
  • แบบประกันเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า และ แบบประกันเอไอเอ อินฟินิท แคร์ หมายถึง สัญญาเพิ่มเติม เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) และ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) ตามลำดับ
  • แบบประกันเอไอเอ เฮลธ์ พลัส สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ ณ วันที่ยื่นคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน