กิจกรรม
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ชวนคุณมายืดเส้นยืดสายกับมหกรรมโยคะระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3
1 - 2 ต.ค. 2565

พิเศษ! สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 ประเภท One day pass จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ฟรี! โดยบัตร 1 ใบ เลือกเข้าคลาสใดก็ได้ใน 1 วัน (สมาชิกจะพาเพื่อนไปเข้าคลาสด้วยกัน หรือสมาชิกเข้าคลาสเองทั้ง 2 วันก็ได้)

ข่าวดี! จากกระแสการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้เพิ่มรางวัลเป็น 159 รางวัล ผู้โชคดีทุกคนจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้พร้อมโค้ดสำหรับจองคลาสล่วงหน้า หากไม่ได้รับ SMS กรุณาติดต่อ th.vitalitycampaign@aia.com

เพื่อไม่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส อย่าลืมติดตามข่าวสารดี ๆ ผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/vitality

ประกาศผลผู้โชคดีรับบัตรเข้าคลาส Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 จำนวน 159 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

ลำดับ ชื่อผู้โชคดี ลำดับ ชื่อผู้โชคดี
1. NAPATH A. 81. พังแป้น ค.
2. ANON L. 82. พัชรินทร์ พ.
3. CHOMPUNUCH V. 83. พัทธนันท์ โก.
4. NARISARA C. 84. พิชญ์สินี เส.
5. PATTRAWUT J. 85. พิสิทธิ์ แส.
6. PONGNARIN W. 86. พิสิษฐ์ ศ.
7. SOPAPHAN P. 87. เพ็ญนภา ศ.
8. SUNEE V. 88. เพ็ญนภา จ.
9. TANAWAN J. 89. เพลงชาติ พ.
10. กรษิวรรณ์ เค. 90. ภคมน ส.
11. กฤตยาภรณ์ ม. 91. ภรณ์ธิดา ส.
12. กันตภณ ก. 92. ภรธนอร เอ.
13. กานต์ ม. 93. ภัทร์ธิรา ศ.
14. ก้าวหน้าดี ศ. 94. ภาคภูมิ ช.
15. กิตต์ ก. 95. ภาดารี อ.
16. เกษม ค. 96. ภาวัต อ.
17. เกสสุดา จ. 97. ภาสพงษ์ พ.
18. จรวย เต. 98. ภิรญา ต.
19. จอมขวัญ บ. 99. มณฑารักษ์ พ.
20. จอมพจน์ ห. 100. มณีนุช เจ.
21. จันทร์เพ็ญ เช. 101. มณีรัตน์ ส.
22. จันทร์เพ็ญ ส. 102. มณีรัตน์ สก.
23. จิตติศักดิ์ ว. 103. มานิตย์ ป.
24. จินดามณีศ์ เม. 104. ยุวดี ป.
25. จุฑามาศ โพ. 105. รณิดา จ.
26. จุฑารัตน์ ก. 106. รติรัตน์ โช.
27. ฉัตรวิไล เก. 107. รุ่งรัศมี อ.
28. ชนาภา อ. 108. รุ่งโรจน์ ถ.
29. ชมมาศ ต. 109. ละอองดาว เต.
30. ชยุต ท. 110. วงศกร ศ.
31. ชินทรรศน์ ว. 111. วนิดา ร.
32. ฐานิตา จ. 112. วรกร จ.
33. ฐิมาพร โช. 113. วรพงศ์ ป.
34. ณรงค์ชัย ม. 114. วรพงศ์ บ.
35. ณัชชา เพ. 115. วรรณา ศ.
36. ณัฐวุฒิ อ. 116. วรฤทธิ์ ท.
37. ณิชกุล เว. 117. วราภรณ์ เจ.
38. ดลธิดา ป. 118. วารุณี เน.
39. ดวงพร ช. 119. วิกันดา ก.
40. ดวงพร ศ. 120. วิชยากร จ.
41. ดิษท์ธนัทต์ ธ. 121. วิทิพย์ ห.
42. ทวีพงษ์ ภ. 122. วิภาดา ท.
43. ทัดชณา ป. 123. วิภาวดี ต.
44. ธนพรรณ โต. 124. วิลัย จ.
45. ธนภรณ์ ส. 125. วิไลพร ต.
46. ธนะพัฒน์ อ. 126. วีรพงษ์ จ.
47. ธนัท เป. 127. วีรอร ห.
48. ธนิยา ธ. 128. ศกุนตา ธ.
49. ธนิศร์ พ. 129. ศรัณย์ ก.
50. ธาริณี ส. 130. ศรัณย์ธร พ.
51. ธีราพร ศ. 131. ศรีวรรณ พ.
52. นพพร ช. 132. ศศิกาญจน์ เต.
53. นรินทร์ทิพย์ ก. 133. ศุภดา ล.
54. นริสสรา เจ. 134. ศุภลักษณ์ จ.
55. นลินภัสร์ เล. 135. สมเกียรติ เจ.
56. นลินรัตน์ อ. 136. สมเกียรติ แล.
57. นันทพร บ. 137. สานุพันธุ์ ป.
58. นาวี ช. 138. สายฝน เก.
59. นิพนธ์ ก. 139. สายพิณ น.
60. นุสรา พ. 140. สายรุ้ง ธ.
61. เนติ เม. 141. สิทธิพล จ.
62. บุญรัตน์ ว. 142. สุดฤทธิ์ โส.
63. ปกิตตา ย. 143. สุดารัตน์ แซ.
64. ปดิวรัดา พ. 144. สุทธินีย์ ว.
65. ปนัดดา จ. 145. สุเทพ โพ.
66. ประพันธ์ จ. 146. สุเทพ ล.
67. ประสาน ธ. 147. สุพพัตรา ผ.
68. ปราณีรัตน์ ม. 148. สุริยา โพ.
69. ปัญญกร ภ. 149. สุริยา ห.
70. ปาริชาต พ. 150. สุริสา ว.
71. ปิยดา เน. 151. สุวรส ช.
72. ปิยวรรณ ล. 152. สุวิมล ส.
73. พงษ์ศิริ เล. 153. อชิรญา ศ.
74. พนากานต์ แผ. 154. อมรวัฒน์ ศ.
75. พนิดา ห. 155. อรนาฏ อ.
76. พรชัย ร. 156. อวยพร ผ.
77. พรพรรณ ต. 157. อัญชลี ค.
78. พราวพลิน ก. 158. อุมาภรณ์ ภ.
79. พราวศิริ จ. 159. เอกรินทร์ ภ.
80. พลกฤต พ.    

คลาสกิจกรรม 1 - 2 ตุลาคม 2565

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เท่านั้น

  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://campaigns.aia.co.th/vitality ในวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยคัดเลือกผู้โชคดีที่ลงทะเบียนและคำตอบคำถามที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 100 รางวัล

  • หลังจากประกาศผล สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดย SMS จะระบุลิงก์แบบฟอร์มสำหรับจองคลาสและรหัสเพื่อใช้ลงทะเบียน ทั้งนี้ จำนวนของผู้ที่สามารถเข้าร่วมแต่ละคลาสจะมีจำนวนจำกัด และมอบสิทธิตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน

  • เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคลาส เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด

  • ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ย้อนหลังไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมงานพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน ชั้น 7 ก่อนเข้าร่วมงาน

  • เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการ คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด