แคมเปญ
ซื้อกรมธรรม์ AIA Vitality และทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ รับฟรี Starbucks e-Coupon 300 บาทต่อกรมธรรม์ เมื่อครบตามเงื่อนไข
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

บริษัทขอขอบคุณตัวแทนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ด้วยดีตลอดมา เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2024 บริษัทจึงจัดแคมเปญ Starbucks ขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ และรางวัลดังนี้

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567
กฎเกณฑ์ของแคมเปญ:
กรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทุกฉบับที่ได้รับอนุมัติในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. มีเบี้ยประกันภัยต่อปีของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (แบบใดก็ได้) ขั้นต่ำ 6,000 บาทต่อกรมธรรม์
3. ลูกค้า (สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้) ทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ AIA Vitality ในแอปพลิเคชัน AIA+ ครบทั้ง 6 หัวข้อ ภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติ
ของรางวัลสำหรับลูกค้า:
Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อกรมธรรม์ จัดส่งผ่านทางอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

รอบการส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านทางอีเมล เป็นดังนี้
• สมาชิกที่ทำตามกฎเกณฑ์ของแคมเปญครบภายในเดือนมกราคม จะได้รับอีเมลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
• สมาชิกที่ทำตามกฎเกณฑ์ของแคมเปญครบภายในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับอีเมลวันที่ 20 มีนาคม 2567
• สมาชิกที่ทำตามกฎเกณฑ์ของแคมเปญครบภายในเดือนมีนาคม จะได้รับอีเมลวันที่ 20 เมษายน 2567
• สมาชิกที่ทำตามกฎเกณฑ์ของแคมเปญครบภายในเดือนเมษายน จะได้รับอีเมลวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ:

  • ตัวแทนทุกท่านสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

  • กรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ ไม่นับรวมในแคมเปญนี้

  • ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของแคมเปญ เช่น กรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก 1,000,000 บาท และมีเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 8,000 บาท กรมธรรม์อนุมัติวันที่ 5 มกราคม 2567 และลูกค้าทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ครบ 6 หัวข้อ ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ลูกค้าจะได้รับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้น

  • กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อยู่แล้ว สามารถรับรางวัลจากแคมเปญนี้ได้ เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของแคมเปญ

  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)