ฉีดวัคซีน

รับคะแนนไวทัลลิตี้เมื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่กำหนดรายการละ 1,000 คะแนน

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือ โควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้รายการละ 1,000 คะแนน

รายการฉีดวัคซีน ได้แก่
• ไข้หวัดใหญ่ - 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
• ไวรัสตับอักเสบ บี - 1 ครั้งตลอดชีวิต
• มะเร็งปากมดลูก (เพศหญิง อายุ 18 - 26 ปี) - 1 ครั้งตลอดชีวิต
• โควิด 19 - 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
คะแนน รับ 1,000 คะแนนต่อรายการฉีดวัคซีน โดยคะแนนจะปรากฏในประวัติคะแนนในวันที่ที่สมาชิกได้รับวัคซีน
   ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการที่ฉีดวัคซีน สถานที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน วันที่ และชื่อ-นามสกุลสมาชิก

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการฉีดวัคซีน