สมาชิกทุกประเภท

สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ข้อควรรู้

  • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้า คำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
  • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้าพิเศษ ได้รับเฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น และคำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
  • ในปีต่ออายุ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัย อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ครบกำหนดปีกรมธรรม์ หากสถานะสมาชิกของคุณปรับขึ้นหลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย เอไอเอจะคืนเงินส่วนต่างผ่าน AIAPAY หลังจากที่ได้รับการชำระเบี้ยประกันภัย
  • เงินคืนค่าการประกันภัย คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าการประกันภัยมาตรฐานในแต่ละปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้ว โดยค่าการประกันภัยมาตรฐาน หมายถึง ค่าการประกันภัยสำหรับระดับภัยมาตรฐานหลังหักส่วนลดค่าการประกันภัยตามบันทึกสลักหลังใดๆ (ถ้ามี) โดยไม่รวมถึงค่าการประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพและ/หรืออาชีพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าการประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นจากผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังใดๆ (ถ้ามี)
  • เงินคืนค่าการประกันภัยปีแรกเพิ่มเติมพิเศษ (Extra Bonus – Cashback) เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น โดยนับรวมทุกแบบประกันที่ได้รับอนุมัติภายใต้ โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั้งแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น และ/หรือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
  • การหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday) สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระเบี้ยประกันภัย RPP ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
  • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards