สมาชิกทุกประเภท

สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ข้อควรรู้

 • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้า คำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
 • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้าพิเศษ ได้รับเฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น และคำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
 • ในปีต่ออายุ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัย อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ครบกำหนดปีกรมธรรม์ หากสถานะสมาชิกของคุณปรับขึ้นหลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย เอไอเอจะคืนเงินส่วนต่างผ่าน AIAPAY หลังจากที่ได้รับการชำระเบี้ยประกันภัย
 • เงินคืนค่าการประกันภัย คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าการประกันภัยมาตรฐานในแต่ละปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้ว โดยค่าการประกันภัยมาตรฐาน หมายถึง ค่าการประกันภัยสำหรับระดับภัยมาตรฐานหลังหักส่วนลดค่าการประกันภัยตามบันทึกสลักหลังใดๆ (ถ้ามี) โดยไม่รวมถึงค่าการประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากสุขภาพและ/หรืออาชีพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าการประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นจากผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังใดๆ (ถ้ามี)
 • กรณีแบบประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบ ภายในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าเพิ่มเติมพิเศษปีแรกในอัตรา 5% เฉพาะแบบประกันภัยและ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ออกบันทึกสลักหลังเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการประกันภัยแบบ AIA CI ProCare (Non Par) ทั้งนี้ นับรวมทุกแบบประกันภัยและ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังที่ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 • โบนัสสุขภาพ (เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เฮลธ์ตี้ โบนัส) ของ AIA CI ProCare คำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุก ๆ 3 ปีกรมธรรม์ หรืออาจน้อยกว่า 3 ปีกรมธรรม์ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันภัยหลักนั้น ๆ หรือกรณีที่ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมของ AIA CI ProCare มาก่อน ทั้งนี้ อัตราโบนัสสุขภาพของสถานะซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม เท่ากับ 1, 4 และ 9 ตามลำดับ
 • โบนัสสุขภาพ (เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เฮลธ์ตี้ โบนัส) ของ AIA Life Protector 70 และ 80 คำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุก ๆ 3 ปีกรมธรรม์ หรืออาจน้อยกว่า 3 ปีกรมธรรม์ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันภัยหลักนั้น ๆ หรือกรณีที่ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ อัตราโบนัสสุขภาพของสถานะบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม เท่ากับ 3, 8, 13 และ 18 ตามลำดับ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน หมายถึง เบี้ยประกันภัยสำหรับภัยมาตรฐาน โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ และ/หรืออาชีพ ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับงวดการชำระเบี้ยประกันภัย และไม่รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัยภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ถ้ามี)
 • การหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday) สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้เมื่อมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี มีการชำระเบี้ยประกันภัย RPP ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards