ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน AIA+

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน AIA+ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ (“ผู้ใช้บริการ”) กับ เอไอเอ ประเทศไทย (“เอไอเอ”) โดยระบุข้อกำหนด เงื่อนไข และหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน AIA+ (“แอปพลิเคชัน AIA+”)

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนสมัครและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+

การที่ท่านสมัครใช้แอปพลิเคชัน AIA+ และบริการต่างๆ ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เป็นการรับรองว่าท่านได้อ่าน และยอมรับรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างครบถ้วนแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ (หากมี) ท่านมีหน้าที่ยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องทันที

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่เอไอเอเห็นสมควรหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน AIA+ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน AIA+ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นเป็นการแก้ใขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เอไอเอจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และอาจขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง หากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านต้องยุติการใช้แอปพลิเคชัน AIA+ ทันที

 

1. คำจำกัดความ

1.1 "ผู้ใช้บริการ" หมายความถึง ผู้สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ ไม่ว่าเป็นลูกค้าของเอไอเอ หรือไม่ได้เป็นลูกค้าของเอไอเอ ซึ่งได้รับอนุมัติจากเอไอเอให้ใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+

1.2 "เอไอเอ" หมายความถึง เอไอเอ ประเทศไทย

1.3 "ชื่อผู้ใช้" หรือ “Username” หมายความถึง ชื่อของผู้ใช้บริการที่ตั้งขึ้นสำหรับใช้แอปพลิเคชัน AIA+

1.4 "รหัสผ่าน" หรือ “Password” หมายความถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัว พิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ และเข้าถึงแอปพลิเคชัน AIA+ ซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของเอไอเอ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ที่กำหนดขึ้น

1.5 "บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์" หมายความถึง การให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเอไอเอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรมให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าของเอไอเอ

 

2. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้กำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองเพื่อสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และเพื่อใช้ในการกระทำการใดๆ ภายใต้แอปพลิเคชัน AIA+ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าเอไอเอ ซึ่งได้สมัครใช้บริการแอปพลิเคชันอื่นของเอไอเอแล้ว ท่านอาจใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิมในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ ทั้งนี้ ตามที่เอไอเอกำหนด และอนุญาต

2.2 เอไอเอจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด หรือด้วยวิธีการที่เอไอเออนุญาต

2.3 ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ โดยไม่ต้องแจ้งให้เอไอเอทราบ และตกลงให้รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะนั้นเป็นรหัสผ่านการใช้บริการที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ซึ่งรหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด โดยรหัสผ่านนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาไว้ และมิให้บุคคลอื่นใดรวมทั้งเอไอเอล่วงรู้โดยเด็ดขาด 

2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เนื่องจากโดนลักลอบเข้าใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของตน ให้ผู้ใช้บริการทำการยกเลิกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิมทันที โดยการติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ (AIA Call Centre) โทร 1581

2.5 การกระทำการใดๆ ที่กระทำขึ้นในแอปพลิเคชัน AIA+ หากกระทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแล้ว เป็นการแสดงว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ และให้การกระทำดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม โดยเอไอเอไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง ยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องเอไอเอแต่ประการใดทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาความลับของรหัสผ่าน และรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยังจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีสำหรับธุรกรรม หรือกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้บัญชีผู้ใช้ของตน โดยไม่คำนึงถึงว่าธุรกรรม หรือกิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยที่ท่านรับรู้ หรือได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ก็ตาม

แอปพลิเคชันนี้อาจจัดให้มีระบบจัดการรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้จดจำรหัสนั้นสำหรับท่าน และทำการป้อนรหัสผ่านให้แก่ท่านในช่องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และเมื่อท่านเปิดการใช้งานระบบจัดการรหัสผ่านเพื่อให้จดจำรหัสผ่าน ระบบจะถามว่าท่านประสงค์จะให้ระบบจดจำชื่อผู้ใช้บัญชี และรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชันซึ่งยังไม่ได้อยู่ในรายการรหัสผ่าน หรือรายการข้อยกเว้นของท่านหรือไม่

เอไอเอ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดอื่นที่เกิดจากผู้ใช้บริการ หรือจากการทำธุรกรรมไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการใช้บัญชีผู้ใช้ หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจมีความรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบอื่นซึ่งเกิดขึ้นจากเอไอเอ สำหรับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่านโดยมิชอบ ผู้ใช้บริการจะต้องรายงานแก่เอไอเอ ทันทีที่ผู้ใช้บริการทราบ หรือมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าความปลอดภัยของรหัสผ่าน และ/หรือบัญชีผู้ใช้ของท่านอาจถูกบุกรุก หรือถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นโดยปราศจากอำนาจ

2.6 ผู้ใช้บริการจะสมัครและใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม สัญญากับเอไอเอได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และการใช้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศทั้งปวงที่ใช้บังคับ หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ใช้บริการรับรอง และรับประกันว่าผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วและผู้ใช้บริการตกลงจะส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่เอไอเอทันทีที่เอไอเอร้องขอ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3. ขอบเขตการบริการและเงื่อนไข

3.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้แอปพลิเคชัน AIA+ และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่เอไอเอกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่เอไอเอจะได้กำหนดในอนาคต

3.2 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลใดๆ ที่กรอก หรือให้ไว้ให้กับเอไอเอ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการ

3.3 ผู้ใช้บริการเข้าใจ และรับทราบว่าการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ และบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้แอปพลิเคชัน AIA+  ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่เอไอเอในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บริการโดยผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้เอไอเอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าใดๆ ในขั้นตอนของการดำเนินการ

3.4 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของเอไอเอ ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้เอไอเอรับผิดชอบแต่ประการใด

3.5 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ ที่เอไอเอส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือสถานศึกษา หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในแอปพลิเคชัน AIA+ หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลังให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว

3.6 ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอไอเอ เก็บรวบรวม ใช้ ติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดในข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอไอเอรับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการกับเอไอเอ กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเอไอเอไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใดทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคล เอไอเอจะดำเนินการตามคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ (https://www.aia.co.th/privacy)

3.7 ในกรณีที่เอไอเอจำต้องสื่อสาร ส่งข้อมูล ประกาศหรือแจ้งข้อความใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอไอเอดำเนินการดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ตามที่เอไอเอเห็นสมควร ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่เอไอเอต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

3.8 ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่เป็นการยกเลิกหรือแทนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ของเอไอเอที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน กล่าวคือ ท่านจะยังคงผูกพันข้อตกลงและเงื่อนไขของเอไอเออื่นๆ ที่ท่านยังคงผูกพันอยู่ และท่านจะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการเพิ่มเติม

3.9 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ของเอไอเอ หากเป็นการใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ ให้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไข ให้คำวินิจฉัยของเอไอเอเป็นที่สิ้นสุด

3.10 การเข้าใช้งานบางฟังก์ชัน หรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน AIA+ อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะสำหรับส่วนนั้นๆ เช่น การใช้งาน Vitality และ Vitality+ การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการในส่วนนั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องตกลง และผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นๆ เป็นการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก่อนการเข้าใช้บริการในส่วนที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม เอไอเอจะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ

 

4. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ

เมื่อข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ รวมถึงการให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ การชำระเบี้ยประกันชีวิต การเรียกร้องสินไหม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เอไอเอทราบทันที ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อเอไอเอในทันทีที่พบข้อผิดพลาดนั้นๆ ทางช่องทางต่างๆ ที่สามารถติดต่อเอไอเอได้ โดยต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 วัน เวลา ที่ทำธุรกรรม 

4.2 ชนิดของธุรกรรม 

4.3 รายละเอียดของข้อผิดพลาด 

4.4 ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเอไอเอไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+

 

5. ความรับผิดของเอไอเอ

เอไอเอจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการทุจริตของเอไอเอ อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ใช้สำหรับผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงของเอไอเออย่างเคร่งครัดและครบถ้วนแล้วเท่านั้น 

 

6. การเก็บและใช้ข้อมูล

6.1 ท่านสามารถนำข้อมูลของท่านจากบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และระบบที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น โดยเอไอเอจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของท่านเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ท่านพักอาศัย ซึ่งการที่ท่านเลือกลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเข้าสู่ระบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน AIA+ ด้วยบัญชีผู้ใช้ของสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ เป็นการที่ท่านยอมรับ และอนุญาตให้เอไอเอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อช่วยในการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน AIA+ และ/หรือเข้าสู่ระบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน AIA+ ทั้งนี้เมื่อท่านเลือกลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ ท่านต้อง "อนุญาต" ให้เอไอเอ เข้าถึงข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น (เช่น Facebook) ที่จำเป็นในการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน AIA+ ได้ โดยข้อมูลที่เอไอเอจะเข้าถึงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ได้นั้น คือ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Facebook (อาทิ ชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ อีเมล ฯลฯ) ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ได้ให้เพิ่มเติมในระหว่างการใช้งาน

6.2 เอไอเอ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น หากท่านอนุญาตให้เอไอเอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของท่าน (เช่น โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี GPS system) โดยเอไอเอจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตามคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ (https://www.aia.co.th/privacy) หากท่านต้องการปกปิด หรือไม่อนุญาตให้เอไอเอเข้าถึงข้อมูลนี้ ท่านสามารถตั้งค่าการปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารของท่านได้ 

6.3 เอไอเอจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ รวมถึงบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และการบริการที่ท่านติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ วันที่และเวลาของการใช้งานของท่าน เพื่อใช้ในการดูแลแอปพลิเคชัน AIA+ ปรับปรุงการให้บริการ ทำข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของแอปพลิเคชัน AIA+ และระบบที่เกี่ยวข้อง

6.4 ในกรณีที่ข้อมูลที่เอไอเอจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) นั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (รวมถึงการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ระบุในข้อ 6 นี้) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เป็นไปตาม คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ (https://www.aia.co.th/privacy)

 

7. การแจ้งเตือน (Notification)

ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน AIA+ ได้ที่ปุ่ม “การตั้งค่า” ซึ่งการที่ท่านตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอนุญาตที่จะรับการแจ้งเตือนจากเอไอเอตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่ท่านตั้งค่านั้น เป็นการแสดงว่าท่านได้ยินยอมให้ทางเอไอเอส่งข้อความใดๆ ให้กับท่านได้ หากท่านต้องการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้บนแอปพลิเคชัน AIA+ ของท่าน

 

8. กรณีมีเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร

8.1 ในกรณีที่ เอไอเอ ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้สมัครบริการไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการยินดีรับเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติหลังจาก เอไอเอ ได้รับการแจ้งปฏิเสธการนำเงินเข้าบัญชีจากทางธนาคาร 

8.2 ผู้ใช้บริการจะแจ้งแก่ เอไอเอ ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ได้สมัครบริการไว้ โดย เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการและแจ้งผลภายใน 30 วัน 

8.3 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า เมื่อผู้เอาประกันภัยบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อของผู้เอาประกันภัย เอไอเอ จะจ่ายเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังกล่าว 

8.4 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เอไอเอ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ กรณียกเลิก เอไอเอ จะจ่ายเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติแทน

8.5 จำนวนเงินที่จะนำเข้าบัญชีต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง

 

9. กรณีมีการกู้เงิน

ในกรณีที่มีการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ และการทำธุรกรรมกู้ยืมเงินนั้นสำเร็จ ผู้ใช้บริการในฐานะผู้กู้ตกลงว่าผู้ใช้บริการต้องผูกพันในรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน ตามจำนวนเงินที่ เอไอเอ ได้พิจารณา อนุมัติ และแจ้งให้ผู้กู้ได้ทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้กู้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เอไอเอกำหนดทุกประการ

 

10. การชำระเงิน และการรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

10.1 การชำระเงิน และการรับเงิน ใดๆ ที่ทำขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ จะกระทำได้โดยวิธีการ และช่องทางที่เอไอเอกำหนด และอนุญาตตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน AIA+ ณ ขณะที่ทำธุรกรรมเท่านั้น การที่ผู้ใช้บริการชำระเงิน และรับเงิน ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่เอไอเอกำหนด และอนุญาต จะถือว่าธุรกรรมนั้นๆ ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า     เอไอเอไม่ใช้ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน หรือบริการการชำระเงิน การชำระเงิน การรับเงิน และคืนเงินจะกระทำการผู้ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ความผิดพลาด ล่าช้า หรือข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดระหว่างการชำระเงิน การรับเงิน หรือการคืนเงิน จึงไม่อยู่ในการควบคุม และความรับผิดของเอไอเอ

ท่านตกลงว่าเอไอเอไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ล่าช้า หรือข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดระหว่างการชำระเงิน และการรับเงินดังกล่าว

10.2 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เอไอเอ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน และการรับเงิน ได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่เอไอเอยกเลิกการชำระเงิน และการรับเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เอไอเอจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการให้บริการการชำระเงิน และการรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ นี้ในระยะเวลาตามที่เอไอเอเห็นสมควร

 

11. ข้อสงวนสิทธิ์

เท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

(1) สิ่งต่างๆ ในแอปพลิเคชันนี้มีให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่มีอยู่” โดยที่เอไอเอไม่สามารถรับประกันความสามารถ และความสมบูรณ์ของสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ รวมถึงการรับประกันต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

(2) เอไอเอ ไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันหรือการใช้งานในนี้ จะไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความขัดข้องหรือข้อขัดข้องจะได้รับการแก้ไขหรือแอปพลิเคชันนี้หรือระบบซึ่งทำให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

(3) เอไอเอ ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลของการใช้งานของสิ่งต่างๆ ในแอปพลิเคชันนี้ในด้านของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือหรือในเรื่องอื่นๆ โดยข้อมูลและคำอธิบายที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน AIA+ นี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายให้เป็นการให้ข้อมูล รายละเอียด หรือคำอธิบายที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และการบริการของเอไอเอ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการนั้นๆ ของเอไอเอจากนโยบาย ข้อตกลง หรือเงื่อนไขที่สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการนั้นเป็นการเพิ่มเติมเสมอ

(4) เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหา ข้อความ ภาพ หรือเสียงที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน AIA+ นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อความ ภาพ หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ อยู่เสมอ

(5) แอปพลิเคชัน AIA+ นี้อาจถูกเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันอื่นซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินการโดยเอไอเอ การที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่การใช้งานของแอปพลิเคชันอื่นๆ ไม่ว่าดำเนินการโดยเอไอเอ หรือบุคคลที่สาม ท่านอาจต้องตกลง และเข้าผูกพันในนโยบาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆ เป็นการเพิ่มเติม ดังนั้น เอไอเอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะดำเนินการตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือดำเนินการใดๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าเอไอเอไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ของท่าน และการมีลิงก์ของแอปพลิเคชันอื่นอยู่บนแอปพลิเคชัน AIA+ หรือการที่เอไอเออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ไม่ได้หมายความว่าเอไอเอได้ให้การอนุมัติ หรือรับรองต่อแอปพลิเคชัน หรือต่อเนื้อหาของแอปพลิเคชันเหล่านั้น นอกจากนั้นท่านรับทราบและตกลงว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

(6) แม้ว่าเอไอเอ ได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันไว้ภายในแอปพลิเคชันนี้ อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาด หรือความบกพร่องอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง ผู้ใช้บริการรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าเอไอเอไม่รับประกัน หรือให้การรับรองต่อความถูกต้องในเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด รวมถึงกรณีที่ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเอไอเอ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

(7) การเข้าถึงแอปพลิเคชัน AIA+ จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของท่าน เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นความรับผิดของเอไอเอสำหรับความเสียหายใดๆ หรือการที่อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถทำงานได้โดยปกติเนื่องจากการติดตั้งหรือการใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+ หรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ ทั้งนี้ เอไอเอไม่อาจรับรองหรือรับประกันได้ว่าแอปพลิเคชัน AIA+  จะปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ของท่าน

(8) เอไอเอไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดใดๆ ของแอปพลิเคชัน AIA+  ที่เกิดจากการส่งข้อมูล ความล่าช้าของระบบ ความล่าช้าของอุปกรณ์ หรือความล่าช้าและปัญหาอื่นใดที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อบลูทูธหรือไวฟาย การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ของท่าน การสูญเสียการเชื่อมต่อหรือการไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือที่เกิดขึ้นจากมนุษย์

 

12. ข้อจำกัดของการใช้สิ่งต่างๆ

เอไอเอ เป็นเจ้าของ และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเอไอเอ สิ่งใดๆ จากแอปพลิเคชันนี้หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เอไอเอ เป็นเจ้าของ บริหาร ได้รับอนุญาต หรือควบคุม จะไม่สามารถถูกคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ดัดแปลง เก็บไว้ในระบบสืบค้น หรือใช้สำหรับดัดแปลงผลงาน อัปโหลด ลง ส่งต่อ (โดยรูปแบบหรือวิธีใด) แจกจำหน่าย หรือใช้ในวิธีใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการพาณิชย์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ ที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นการส่วนตัวที่ไม่ใช่ทางการค้าเท่านั้น โดยที่ท่านจะต้องคงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ และคำแจ้งเตือนถึงความเป็นทรัพย์สินอื่นของผู้อื่นไว้ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ท่านไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข นำกลับมาใช้ โพสต์อีกครั้ง หรือใช้เนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ รวมไปถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดีโอสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ หรือเพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ  เอไอเอ ไม่รับประกัน และไม่รับรองว่าการใช้งานสิ่งต่างๆ ที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชันจะไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม

 

13. การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน AIA+ เพื่อวัตถุประสงค์ และ/หรือในสถานการณ์ ดังต่อนี้

(ก) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

(ข) เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเป็นการชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ

(ค) เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(ง) ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติของท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ

(จ) เพื่อคุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ

(ฉ) ส่งข้อมูลเท็จ หรือซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ช) เพื่ออัปโหลด หรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะ หรืออาจใช้ในลักษณะใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือของการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต

(ซ) เพื่อเก็บรวบรวม หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

(ฌ) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง หรือหลอกลวงในประการอื่นๆ

(ญ) เพื่อวัตถุประสงค์อันลามก หรือผิดศีลธรรม หรือ

(ฎ) เพื่อแทรกแซง หรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลบข้อมูลนั้น หากท่านละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

 

14. ข้อจำกัดเกี่ยวกับอาณาเขต

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารนี้ เอไอเอไม่รับรองว่าสิ่งต่างๆ บนแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม หรือสามารถใช้งานได้ไม่ว่าในพื้นที่ใดนอกจากประเทศไทย ผู้ใช้บริการที่เลือกที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้ทำไปโดยการริเริ่มของตนเอง และจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศ หรือพื้นที่ของตน

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารนี้ ข้อมูลที่อยู่บนแอปพลิเคชันไม่ได้เป็นข้อเสนอสำหรับขาย หรือเป็นการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ และประกันภัยโดยเอไอเอ และไม่มีผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ และประกันภัยใดถูกเสนอ หรือจะถูกขายโดยเอไอเอ หรือถ้าถูกขายโดยเอไอเอ จะไม่มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตซึ่งข้อเสนอ หรือคำชักชวนนั้น การซื้อ หรือการขายจะผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ประกันภัย หรือกฎหมายอื่นของอาณาเขตนั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกอาณาเขต

 

15. การไม่เป็นข้อเสนอ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันไม่ควรที่จะถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอขายหลักทรัพย์ หรือคำชักชวนให้ทำคำเสนอเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นที่จะแสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต บุคคลใดที่กำลังพิจารณาที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของ AIA Group Limited ควรที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดก็ตาม

 

16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูล

ข้อมูลใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ส่งมอบให้แก่ เอไอเอ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ โดยอีเมล หรือโดยวิธีอื่นรวมไปถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจะถูกปฏิบัติอย่างเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ไม่มีข้อผูกพันเรื่องกรรมสิทธิ์ และจะตกเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ ข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการทําซ้ำ ชักชวน การเปิดเผยข้อมูล การส่งผ่าน การตีพิมพ์ การออกอากาศ และการโพสต์ โดยเอไอเอ จะมีอิสระที่จะใช้ความคิด รูปแบบ องค์ความรู้ หรือเทคนิคซึ่งอยู่ในการสื่อสารที่ท่านส่งมาให้แก่เอไอเอ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการพัฒนา และการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว ท่านสละสิทธิ์ทั้งหมดที่ท่านมีในข้อมูลใดๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านส่งไปยังเอไอเอ ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ หรือผ่านช่องทางอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในส่วนนี้ของเงื่อนไข

 

17. ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และรูปภาพใดก็ตามเป็นกรรมสิทธิ์ของเอไอเอ นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้ และเว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่บนแอปพลิเคชันซึ่งควรจะถูกตีความ ว่าเป็นการให้อนุญาต หรือสิทธิที่จะใช้ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของเอไอเอ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ที่แสดงบนแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยนัย หรือตามหลักกฎหมายปิดปาก (estoppel) หรืออื่นๆ ก็ตาม และเว้นแต่จะได้ระบุไว้ในที่นี้ การใช้เครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ที่แสดงอยู่บนแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาส่วนใดในแอปพลิเคชันนั้นจะถูกห้ามอย่างเคร่งครัด

 

18. สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์

ภายใต้ขอบเขตที่ได้จัดให้มี หรือจัดหาซอฟต์แวร์ให้แก่ท่านบนแอปพลิเคชันนี้ เอไอเอ ให้สิทธิแก่ท่านแบบไม่ผูกขาด โดยจำกัดให้ใช้เป็นการส่วนบุคคลในการดาวน์โหลด และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อทางการค้าเท่านั้น และเอไอเอไม่อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิอื่นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โดยสิทธิทั้งหมดรวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของเอไอเอ หรือผู้อนุญาตอื่น หรือเจ้าของซอฟต์แวร์ และเว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต ท่านไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยก แก้ไขหรือแยกส่วนซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้

 

19. การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

ที่แอปพลิเคชันนี้ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของท่าน โดยในขณะที่มีความเสี่ยงอันเป็นปกติวิสัยในการทำธุรกิจกับผู้ใดก็ตามผ่านทางสื่อสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต เราได้ดำเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ตามมาตรฐานของเอไอเอ

 

20. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง และลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน AIA+ เป็นการแสดงว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน รับทราบ และยอมรับในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยเอไอเอ ตามที่ระบุไว้ใน คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (https://www.aia.co.th/privacy)  ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องอาศัยความยินยอม เอไอเอจะดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

21. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายต่อเอไอเอ ตลอดจนบริษัทในเครือ พันธมิตร คู่ค้า ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (หากมี) เจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ผู้แทนของบริษัท และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เอไอเอกำหนด (“ผู้ได้รับการชดใช้”) สำหรับค่าเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย การเรียกร้อง หรือการยื่นคำร้องเรียน/คำฟ้องโดยบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้เอไอเอมีความรับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน AIA+ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ อันเนื่องมาจาก (1) การใช้งานโดยผู้ใช้บริการหรือการกระทำอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ (2) การที่ผู้ใช้บริการกระทำการอื่นใดโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

 

22. การสละสิทธิ

การที่เอไอเอไม่ใช้หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการที่เอไอเอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวหนึ่งครั้งหรือแต่เพียงบางส่วน จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้เอไอเอใช้สิทธิอื่นใดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือใช้สิทธิเดียวกันนั้นในครั้งต่อไป ในกรณีที่เอไอเออนุญาตให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือสละสิทธิใด ๆ ในหนึ่งครั้ง จะไม่ถือเป็นการแสดงว่าเอไอเอได้อนุญาตให้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิดังกล่าวนั้นในครั้งอื่น

 

23. การเป็นโมฆะบางส่วน

ในกรณีที่ข้อความใดๆ ของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ และให้ถือว่าส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นมิได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ

 

24. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบังคับโดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และคู่กรณีตกลงที่จะนำข้อพิพาทไปยังศาลไทยซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานแต่ละฟังก์ชัน

1.กรณีเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

                ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าเอไอเอ และเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเข้าผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในลิงก์นี้ https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/terms-and-conditions

 

2.ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการพบแพทย์ออนไลน์ และ Live Well

2.1.การไม่มีความสัมพันธ์แบบแพทย์กับคนไข้

2.1.1 ท่านยอมรับว่ามีเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล กราฟิก รูปภาพ ข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอ คำชี้แนะ ฟีเจอร์ และเนื้อหาอื่นๆ บางส่วนที่อาจมีอยู่แอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลที่ตอบคำถาม หรือตอบกลับการโพสต์ของท่านโดยตรงนั้นอาจมาจากบุคลากรผู้มีวิชาชีพทางการแพทย์ หรือการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี เช่น AI แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เนื้อหาและข้อมูลนี้ของท่านไม่สามารถทดแทนการเข้ารับการรักษากับแพทย์ หรือคำปรึกษา หรือคำวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น เอไอเอจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย หรือสูญเสียจากการใช้ฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน AIA+  หากท่านรู้สึกไม่สบาย เอไอเอขอแนะนำให้ท่านพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้ท่านทันที 

2.1.2 การให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบแพทย์กับคนไข้ระหว่างเอไอเอและท่าน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาอาการใดๆ โดยเฉพาะ

2.1.3 ข้อมูลที่ท่านได้ หรือได้รับจากเอไอเอ และพนักงาน ผู้รับจ้าง คู่ค้าหรือพันธมิตร ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา ผู้อนุญาต(licensor) หรืออื่นๆ บนแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่รับประกัน รับรอง หรือแสดงการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ คุณภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้บนแอปพลิเคชัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ เอไอเอ ไม่ต้องรับผิดต่อท่าน หรือบุคคลใดสำหรับการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ของท่านโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

2.1.4 เอไอเอ ไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ หรือด้านการแพทย์ หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ ดังนั้น เอไอเอ จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการ หรือแพทย์สำหรับผลลัพธ์ใดๆ จากการปรึกษาหารือระหว่างผู้ใช้บริการ และแพทย์

2.1.5 แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องเข้าพบแพทย์แบบตัวต่อตัว หรือรับคำปรึกษาต่อหน้าแพทย์ นอกจากนี้ หากแพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย ให้เข้าพบ และรับคำแนะนำต่อหน้าแพทย์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวในการนัดหมายเพื่อตรวจร่างกาย และรับคำปรึกษาต่อหน้า ไม่ว่าปรึกษากับแพทย์ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันหรืออย่างอื่น แม้ว่าจะมีสิ่งใดระบุไว้ในที่นี้ก็ตาม เอไอเอไม่ได้ให้การรับรองใดในแพทย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ และไม่รับผิดชอบต่อยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ หรือการบำบัดที่แนะนำโดยแพทย์

2.1.6 เอไอเอไม่รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ในแอปพลิเคชัน วิดีโอโต้ตอบ การให้คําปรึกษาผ่านเสียง หรือข้อความ ว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านโดยเฉพาะ หรือเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะของท่าน   เอไอเอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สําหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันนี้ซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินการโดยเอไอเอ   สําหรับการให้บริการฉุกเฉินใดๆ หรือในกรณีที่การวินิจฉัย หรือเข้ารับการปรึกษาต่อหน้าแพทย์เป็นสิ่งจําเป็น

2.1.7 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ที่ให้ท่านเข้ารับคำปรึกษาต่อหน้าจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น เพื่อการรักษาในกรณีฉุกเฉินและ/หรือเพื่อตรวจเพิ่มเติมหรือเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติม

2.1.8 ท่านรับประกันว่าจะไม่ทำให้เอไอเอต้องรับผิด รวมถึงรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความเสี่ยงต่อไปนี้ : (ก) ข้อมูลที่ส่งโดยท่าน อาจไม่เพียงพอหรือแม่นยําที่จะให้มีคำวินิจฉัยด้านสุขภาพที่เหมาะสม จึงจําเป็นต้องรับคำปรึกษาต่อหน้าจากแพทย์ (ข) ความเชื่อถือที่มาจากการตรวจวัดด้วยตนเอง และนำมาแจ้งหรือรายงานอันอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์และวินิจฉัย (ค) การไม่สามารถเข้าถึงประวัติสุขภาพของท่านทั้งหมดอันอาจทําให้เกิดปฏิกิริยากับยาที่ไม่พึงประสงค์ หรือเกิดอาการแพ้ หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ และ (ง) ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือปัญหาการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการประเมิน และการวินิจฉัย หรือการรักษา

 

ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการแอปพลิเคชัน AIA+  และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ของเอไอเอนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบ ยอมรับ และตกลงผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน AIA+ นี้ และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน AIA+

 

การปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 20 ตุลาคม 2565