pageheroimage

คำอธิบายมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ

คำอธิบายมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS)

เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีในระดับสากล รัฐบาลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้นำข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลแบบใหม่มาบังคับใช้ เรียกว่า มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลทางการเงินและนำส่งกรมสรรพากร   จากนั้นกรมสรรพากรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้ากับประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมตามข้อกำหนด CRS 

 บริษัท เอไอเอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะสถาบันการเงินจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลของลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก CRS โดยลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ และนำส่งให้แก่บริษัท และหากข้อมูลที่เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยแจ้งไว้กับบริษัท ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยนำส่งแบบฟอร์มรับรองตนเองฯที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ ได้ที่นี่

ทั้งนี้ หากท่านไม่แน่ใจในสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่าน หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกรุณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางภาษีหรือหน่วยงานด้านภาษีของท่าน หรือท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษีเบื้องต้น ได้ที่ https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

สถาบันการเงินทุกแห่ง ซึ่งรวมถึง ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

ท่านมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ และนำส่งให้แก่บริษัท เมื่อมีการสมัครทำประกันกับบริษัท หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ 

การได้สัญชาติ โดยทั่วไปจะได้มาใน 2 กรณี คือ

  1. โดยการเกิด เช่น ในขณะที่บุตรเกิดหากบิดา มารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บุตรก็จะมีสัญชาติไทย 

  2. โดยกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุญาต  

ถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น พิจารณาจากถิ่นที่อยู่และแหล่งเงินได้ ว่ามีเงินได้/เงินลงทุนมาจากประเทศใด ดังนั้น บุคคลหนึ่งอาจมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีได้หลายประเทศและอาจไม่ใช่ประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่ 

แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ในการกำหนดถิ่นที่อยู่ทางภาษีแตกต่างกันไป โดยทั่วไป ถิ่นที่อยู่ทางภาษี คือ ประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ หรือใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ ท่านสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาทางภาษีของตนหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีก่อนการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับรองตนเองฯ หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของ OECD 

บริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องตรวจสอบสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของลูกค้าทุกคน แม้ว่าท่านจะมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีที่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

บริษัทมีหน้าที่เก็บรวบรวมสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของลูกค้าทุกรายของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด   ทั้งนี้บริษัทจะนำส่งข้อมูลในกรณีที่กรมสรรพากรร้องขอเท่านั้น

Instruction for Common Reporting Standard - CRS

To support on the prevention of tax evasion among the globe, many governments around the world including Thailand enforce the regulation to gather and report the financial information known as the Common Reporting Standard – CRS which imposes on financial institutions setting responsibilities to collect and report the financial information and submit to Revenue Department, purposely to exchange the financial information with the other CRS participating jurisdictions.

AIA (“the Company”), as the financial institutions, is required to collect and report the customers’ information, whose tax resident are in the CRS participating jurisdictions to the local authority. The Customer must disclose the country of your tax resident by completing the CRS Self-certification form and return it to the Company. In case there is any change of circumstance which affects your tax resident status, you need to provide and update CRS Self-certification form to the Company within 30 days after changed. You can download the Self-certification form here.

In case there is any uncertainty or question regarding your tax resident status, please contact your tax advisor or national tax authority. You are able to explore the common rule on tax resident criteria at https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

All financial institutions, including banks, insurance companies are required to comply with CRS requirement.

You are responsible to declare information about your country of tax residence in  
the self-certification form and submit to the company when applying for insurance contract or if there is any change in the information previously declared. 

Nationality can be obtained by 2 methods which are

       1. By birth e.g. in case the Father or Mother holds Thai nationality, when the children were borned, the children shall be eligible to hold Thai nationality.

       2. By the process of law is the case when the person files the request to the regulator, aiming to get Thai nationality. This process requires local authority to provide an approval.

Tax resident will be based on the place of residence and source of income or the country where income/investment money is derived from. Therefore, a person can hold multi Tax residents which may differ from his/her nationality.

Each country has a different rule to define the tax resident status, normally, the tax resident is refered to the country where such person is resided or spend most of the time in such country. You may consult with professional tax advisor or national tax authority before completed CRS Self-cerification form. Or you may visit OECD’s website for more information.

AIA has a legal obligation to perform the due diligence on tax resident status of every customers, even when you only have a tax resident in Thailand.

AIA has a regulatory duty to collect all customer’s tax resident status, while AIA will report the information to Revenue Department upon requested only.