pageheroimage

อัตราผลตอบแทนของแบบประกัน เฟล็กซี่ ไลฟ์

อัตราผลตอบแทนปีแรก (New Money Interest Rate) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตลงทุนขั้นต่ำ (Portfolio Interest Rate) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 2 เป็นต้นไป

  2567 2566
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
 ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.00% 2.10% 2.00% 2.20%
กุมภาพันธ์ 2.00% 2.10% 2.05% 2.20%
มีนาคม 2.00% 2.10% 2.05% 2.20%
เมษายน 2.00% 2.10% 2.05% 2.20%
พฤษภาคม 2.00% 2.10% 2.05% 2.20%
มิถุนายน     2.05% 2.20%
กรกฎาคม     2.05% 2.20%
สิงหาคม     2.05% 2.20%
กันยายน     2.00% 2.20%
ตุลาคม     2.00% 2.20%
พฤศจิกายน     2.00% 2.20%
ธันวาคม     2.00% 2.20%

  2565 2564
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
 ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
กุมภาพันธ์ 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
มีนาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
เมษายน 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
พฤษภาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
มิถุนายน 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
กรกฎาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
สิงหาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
กันยายน 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
ตุลาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
พฤศจิกายน 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%
ธันวาคม 2.00% 2.15% 2.00% 2.50%

  2563 2562
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท  ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
กุมภาพันธ์ 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
มีนาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
เมษายน 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
พฤษภาคม 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
มิถุนายน 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
กรกฎาคม 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
สิงหาคม 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
กันยายน 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
ตุลาคม 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
พฤศจิกายน 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%
ธันวาคม 2.00% 2.50% 2.00% 2.60%

  2561 2560
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
กุมภาพันธ์ 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
มีนาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
เมษายน 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
พฤษภาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
มิถุนายน 2.00% 2.60% 2.00% 2.55%
กรกฎาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
สิงหาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
กันยายน 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
ตุลาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
พฤศจิกายน 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%
ธันวาคม 2.00% 2.60% 2.00% 2.60%

  2559 2558
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.35% 2.75% 2.90% 3.00%
กุมภาพันธ์ 2.35% 2.75% 2.90% 3.00%
มีนาคม 2.35% 2.75% 2.90% 3.00%
เมษายน 2.35% 2.65% 2.80% 2.90%
พฤษภาคม 2.00% 2.55% 2.70% 2.75%
มิถุนายน 2.00% 2.55% 2.70% 2.65%
กรกฎาคม 2.00% 2.55% 2.65% 2.65%
สิงหาคม 2.00% 2.55% 2.60% 2.65%
กันยายน 2.00% 2.55% 2.50% 2.60%
ตุลาคม 2.00% 2.55% 2.40% 2.60%
พฤศจิกายน 2.00% 2.55% 2.40% 2.70%
ธันวาคม 2.00% 2.55% 2.40% 2.75%

  2557 2556
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 3.00% 2.95% 3.00% 3.00%
กุมภาพันธ์ 3.00% 2.95% 3.00% 3.00%
มีนาคม 3.00% 2.95% 3.00% 2.90%
เมษายน 3.00% 2.90% 3.00% 2.80%
พฤษภาคม 3.00% 2.90% 2.90% 2.80%
มิถุนายน 3.00% 2.90% 2.80% 2.80%
กรกฎาคม 3.00% 2.90% 2.80% 2.80%
สิงหาคม 3.00% 2.90% 2.90% 2.90%
กันยายน 3.00% 2.90% 3.00% 2.90%
ตุลาคม 3.00% 2.90% 3.00% 3.00%
พฤศจิกายน 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
ธันวาคม 3.00% 3.00% 3.00% 2.95%

  2555 2554
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท  ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 2.75% 3.00% 3.15% 3.00%
กุมภาพันธ์ 2.75% 3.00% 3.15% 3.00%
มีนาคม 2.75% 3.00% 3.15% 3.00%
เมษายน 3.00% 3.00% 3.15% 3.00%
พฤษภาคม 3.00% 3.00% 3.15% 3.00%
มิถุนายน 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
กรกฎาคม 3.00% 2.90% 3.00% 3.00%
สิงหาคม 2.80% 2.90% 3.00% 3.00%
กันยายน 2.80% 2.90% 3.00% 3.00%
ตุลาคม 3.00% 2.90% 3.00% 3.00%
พฤศจิกายน 2.80% 2.90% 3.00% 3.00%
ธันวาคม 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

  2553 2552
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก  เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 3.45% 3.20% 2.75% 3.80%
กุมภาพันธ์ 3.30% 3.00% 3.00% 3.60%
มีนาคม 3.30% 3.00% 3.50% 3.60%
เมษายน 3.30% 3.00% 4.25% 3.50%
พฤษภาคม 3.30% 3.00% 3.75% 3.50%
มิถุนายน 3.20% 3.00% 3.60% 3.50%
กรกฎาคม 3.15% 3.00% 3.70% 3.40%
สิงหาคม 3.15% 3.00% 3.60% 3.40%
กันยายน 3.15% 3.00% 3.60% 3.40%
ตุลาคม 3.15% 3.00% 2.75% 3.45%
พฤศจิกายน 3.15% 3.00% 2.75% 3.45%
ธันวาคม 3.15% 3.00% 3.75% 3.40%

  2551 2550
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 4.25% 3.80% 4.50% 4.00%
กุมภาพันธ์ 3.50% 3.80% 4.50% 4.00%
มีนาคม 3.50% 3.80% 4.00% 4.00%
เมษายน 3.50%  3.80% 4.00% 4.00%
พฤษภาคม 4.00% 3.80% 3.60% 4.00%
มิถุนายน 5.00% 3.80% 3.20% 3.80%
กรกฎาคม 5.00% 3.80% 3.20% 3.80%
สิงหาคม 5.00% 3.80% 3.80% 3.80%
กันยายน 5.00% 3.80% 3.80% 3.80%
ตุลาคม 5.00% 3.80% 3.80% 3.80%
พฤศจิกายน 3.80% 3.80% 4.00% 3.80%
ธันวาคม 3.80% 3.80% 4.00% 3.80%

  2549 2548
  ผลตอบแทน ผลตอบแทน
ประเภท ปีแรก  เฉลี่ย ปีแรก เฉลี่ย
มกราคม 10.00%      
กุมภาพันธ์ 10.00%
     
มีนาคม 10.00%
  10.00%  
เมษายน 5.00% 4.00% 10.00%  
พฤษภาคม 5.00% 4.00% 10.00%  
มิถุนายน 5.00% 4.00% 10.00%  
กรกฎาคม 5.00% 4.00% 10.00%  
สิงหาคม 5.00% 4.00% 10.00%  
กันยายน 5.00% 4.00% 10.00%  
ตุลาคม 5.00% 4.00% 10.00%  
พฤศจิกายน 5.00% 4.00% 10.00%  
ธันวาคม 4.50% 4.00% 10.00%