อัตราดอกเบี้ยเงินคืนและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการสะสมเงินคืนตามเงื่อนไข

• บริษัทได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับการคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท คือ อัตรา 1.50% ต่อปี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567​ ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด

• บริษัทจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ระบุในกรมธรรม์ (ถ้ามี) กับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประกาศดังกล่าวข้างต้น สำหรับเงินคืนตามเงื่อนไขสะสมที่คงไว้กับบริษัท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการสะสมเงินปันผล

• บริษัทได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินปันผลของกรมธรรม์ที่คงไว้กับบริษัท คือ อัตรา 1.50% ต่อปี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสะสมเงินคืนตามเงื่อนไขและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท

ปี เดือน อัตราที่ประกาศใช้
2567 มกราคม - มิถุนายน 1.50%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.50%
2566 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.50%
2565 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2564 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2563 มกราคม - มิถุนายน 1.50%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2562 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2561 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2560 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2559 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2558 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2557 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2556 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2555 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2554 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2553 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2552 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2551 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.50%
2550 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.00%
2549 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.00%