pageheroimage

อัตราดอกเบี้ยเงินคืนและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการสะสมเงินคืนตามเงื่อนไข

• บริษัทได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับการคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท คือ อัตรา 1.50% ต่อปี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567​ ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการสะสมเงินปันผล

• บริษัทได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินปันผลของกรมธรรม์ที่คงไว้กับบริษัท คือ อัตรา 1.50% ต่อปี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567

 ทั้งนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่บริษัทได้ระบุอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำไว้ในกรมธรรม์ บริษัทยังคงจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสะสมเงินคืนตามเงื่อนไขและเงินปันผลที่คงไว้กับบริษัท

ปี เดือน อัตราที่ประกาศใช้
2567 มกราคม - มิถุนายน 1.50%
2566 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.50%
2565 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2564 มกราคม - มิถุนายน 1.25%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2563 มกราคม - มิถุนายน 1.50%
กรกฎาคม - ธันวาคม 1.25%
2562 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2561 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2560 มกราคม - มิถุนายน 2.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2559 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.00%
2558 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2557 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2556 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2555 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2554 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2553 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2552 มกราคม - มิถุนายน 2.75%
กรกฎาคม - ธันวาคม 2.75%
2551 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.50%
2550 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.00%
2549 มกราคม - มิถุนายน 3.00%
กรกฎาคม - ธันวาคม 3.00%