KTC

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษและแลกรับเครดิตเงินคืน ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP (“คะแนน”) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สมาชิกสามารถรับคะแนนพิเศษและ/หรือใช้คะแนนตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป และต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เคทีซี รายการผ่อนชำระผ่าน KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อรับคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 4. การคำนวณคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“บัตรฯ”) ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน โดยพิจารณายอดใช้จ่ายที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขเท่านั้น
 5. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษและ/หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้

 

สิทธิที่ 1 เงื่อนไขรายการรับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 100% ของคะแนนปกติ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนพิเศษนี้ได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่ประสงค์จะขอรับคะแนนพิเศษตามรายการนี้  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AAA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ และสมาชิกฯจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้  ทั้งนี้ กรณีหากสมาชิกฯมีการยกเลิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”) ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ
 3. เมื่อสมาชิกฯชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันภัยปีแรก และ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุของ บริษัท เอไอเอ จำกัด ด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ นอกเหนือจากคะแนนที่สมาชิกได้รับตามปกติแล้ว สมาชิกฯจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มจากคะแนนปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 149,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 25% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 150,000 – 299,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 35% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 300,000 – 999,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 60% ของคะแนนปกติ
  • ชำระค่าเบี้ยประกัน 1,000,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100% ของคะแนนปกติ
 4. คะแนนพิเศษตามรายการนี้จะคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกฯได้รับ ซึ่งคิดในอัตราชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน รับได้ไม่จำกัด
 5. คะแนนพิเศษที่สมาชิกฯได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ

 

สิทธิที่ 2 เงื่อนไขรายการคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

 1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AIA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกฯจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  ตัวอย่างการลงทะเบียน สมาชิกฯมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/เซลส์สลิป และสมาชิกฯต้องการลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวน 25,000 คะแนน สมาชิกฯจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AIA 1234567891234561#25000 หรือตามจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืนทุก 1,000 คะแนนต่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุก 1,000 บาท
 3. กรณีสมาชิกฯลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”)   ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกฯมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกฯได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกฯที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกฯสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเงิน  13% หรือ 130 บาทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนน เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

 

สิทธิที่ 3 เงื่อนไขรายการรับฟรีรหัสส่วนลด ASICS e-Coupon 15% (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)

 1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับฟรีรหัสส่วนลด ASICS e-Coupon 15% นี้ได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิกฯ”) ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อนทำรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ VTLเว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) (1 SMS/ กรมธรรม์/เซลล์สลิป) และสมาชิกฯจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์รับ ASICS e-Coupon ตามรายการนี้  ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดระยะเวลารายการ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ktc.co.th/aia ทั้งนี้กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”) /ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกฯได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ
 3. เมื่อสมาชิกฯชำระค่าเบี้ยประกัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านบัตรฯ จะได้รับ ASICS e-Coupon 15% ผ่าน KTC MOBILE APP ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกฯทำรายการชำระค่าเบี้ยประกัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ และ e-Coupon มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 4. รหัสส่วนลด e-Coupon 15% นี้ สามารถใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.asics.com/th เท่านั้น โดยกรอกรหัสส่วนลดก่อนการชำระเงิน โดยไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนการใช้รหัสส่วนลด ต่อสมาชิกฯ ต่อบัตรฯ
 5. ส่วนลดที่สมาชิกฯได้รับจากรายการนี้ สมาชิกฯสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของเว็บไซต์ที่ร่วมรายการแล้วได้
 6. เงื่อนไขการใช้ ASICS e-Coupon และ/หรือรหัสส่วนลดให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ASICS e-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ASICS Thailand ที่อีเมล customers-th@asics.com

 

สิทธิที่ 4 เงื่อนไขรายการรับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกัน แบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันแบบชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 20%, 40% และ 60% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 3, 6 และ 10 เดือน ตามลำดับ
 • แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ที่ KTC Call Center หมายเลข 02 123 5650 ภายในก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกชำระยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ก่อนครบกำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิตามรายการนี้

 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการการ (“บัตรฯ”) หรือสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่เข้าร่วมรายการ (“สมาชิก”) มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกฯได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกฯที่คงสภาพการเป็นสมาชิกฯ และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯตามรายการนี้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้  โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ โทร. 1581
 7. สมาชิกฯผู้ขอเอาประกันชีวิต/ประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม
 8. รายการนี้ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกฯตามที่ระบุไว้ เอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการดังกล่าว กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance