โรงพยาบาลแนะนำสำหรับโรคเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือ Simple Disease

โรงพยาบาลแนะนำดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลที่มีการบริการและการวินิจฉัยส่วนใหญ่ย้อนหลังจากฐานข้อมูลการเคลมของ AIA 

เป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือแนวปฏิบัติการประกันภัยสุขภาพ สำหรับบริษัทประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564