เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)

ดูแลความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Legacy Prestige Plus (Non Par) | แผนประกันตลอดชีพ

ประกันชีวิตที่เลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกหลานในวันที่คุณจากไป

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ:
1 บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักให้แก่ผู้เอาประกันภัยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WPCI) จำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายชำระเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือบริษัทจะลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลงให้เหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับการยกเว้นเบี้ย
2 ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 90 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้จากการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หารด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก และคูณด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
3 ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
    1. ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะสำหรับโรคหรือการบาดเจ็บนั้นๆ อีกต่อไป
    2. การรักษามีเพียงบรรเทาอาการปวด หรือการรักษาแบบประคับประคองตามอาการในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต
    3. ได้รับการประเมินว่าจะเสียชีวิตภายในสิบสอง (12) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4 ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ ** แล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม)
5 ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท (ในช่วงอายุ 18-70 ปี) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของบริษัท
6 รับสิทธิ Privilege Program (อายุ 15 วัน – 70 ปี) ไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยเนื่องจากสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่เกินขั้น ‘D’ สำหรับวงเงินเอาประกันไม่เกิน 50 ล้านบาทแรกต่อรายชีวิต (โดยเป็นวงเงินรวมเฉพาะแบบประกันสินทรัพย์สูงทุกประเภท ยกเว้นแบบประกันภัย เอไอเอ ซุเปอร์แคร์ เพรสทีจ)

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ:
* เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
** เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับผลประโยชน์ที่สูงสุดระหว่าง
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

- เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันภัยชีวิต มิใช่การฝากเงิน 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ